Školní poradenské pracoviště

Poskytování poradenských služeb je uloženo zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Činnost Školního poradenského pracoviště (dále jen ŠPP) je upravena prováděcím předpisem ke školskémuzákonu, kterým je vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění (zejména pak novela vyhlášky č. 197/2016). Péče o žáky se SVP a žáky nadané je legislativně podpořena zejména vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v platném znění.

Ředitel školy tak zabezpečuje poskytování poradenských služeb ŠPP prostřednictvím působení výchovné poradkyně, školní metodičky prevence a školní psycholožky. Pro větší efektivitu poskytovaných služeb spolupracují v rámci školního prostředí s třídními učiteli, učiteli teoretického i praktického vyučování, a také s vychovateli domova mládeže. V řešení jakýchkoliv problémů se poradenští pracovníci snaží o komplexní přístup, a to spoluprací s žákem, pedagogickými pracovníky školy i rodiči, zákonnými zástupci žáka.

Žáci školy a jejich zákonní zástupci mají právo na poradenskou pomoc školy nejen v oblasti vzdělávání, ale i v oblasti prevence nežádoucího chování.

Žáci školy mají možnost navštívit kteréhokoli poradenského pracovníka školy v rámci výuky. Jejich nepřítomnost ve výuce je omluvená a nezapočítává se do celkové absence žáka.

Žáci mají povinnost dopředu nahlásit svou nepřítomnost třídnímu učiteli nebo učiteli daného předmětu, ze kterého se omlouvají tak, aby absence v daném předmětu nebyla nežádoucí. Případně tuto povinnost přebírá poradenský pracovník školy, pokud se na tomto žák s poradenským pracovníkem školy dopředu dohodnou.

Cílem a posláním poradenství v naší škole je poskytovat efektivní, bezpečnou, důvěryhodnou službu, která bude sloužit našim žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům školy.

Informace a důvěrná data o žácích a jejich zákonných zástupcích, která se poradenští pracovníci školy dozvědí v souvislosti své poradenské činnosti, jsou ochraňována v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších přepisů.

Hlavními úkoly poradenství jsou:

Pomoc žákům v obtížných životních situacích, pomoc žákům se studijními obtížemi, poradenství v oblasti rozvoje osobnosti

 • zvládnout adaptační obtíže při vstupu na střední školu,
 • pomáhat upevňovat studijní návyky a dovednosti v oblasti rozvoje osobnosti,
 • pomáhat žákům neprospívajícím v řešení příčin studijního neúspěchu,
 • pomáhat při změně oboru v průběhu studia (kariérové poradenství),
 • podporovat vytváření podmínek pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • pomoc při řešení osobních obtíží a problémů žáků (vztahy s vyučujícími, postavení ve třídě, vztahové a osobní problémy),
 • pomoc při řešení problémů v rodině.

Služba pro pedagogy školy a zákonné zástupce (rodiče), zabezpečení koordinace péče a spolupráce zainteresovaných subjektů

 • při řešení výchovných a výukových problémů žáků poskytování metodické a konzultační pomoci třídním učitelům, zákonným zástupcům, dalším pedagogickým pracovníkům školy,
 • zajištění pracovního týmu k řešení vzniklých problémů (výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog, třídní učitel, popřípadě další pedagogičtí pracovníci, zákonní zástupci žáka, žáků),
 • zajištění bezpečné komunikace mezi zákonnými zástupci (rodiči) a školou,
 • zajištění spolupráce s jinými odborníky (PPP, SPC, lékař, krizové centrum apod.).

Prevence rizikových forem chování

 • hlavním cílem preventivního působení na naší škole je snaha o vedení žáků ke zdravému životnímu stylu, ke zdravému sebevědomí a osobnostnímu a sociálnímu rozvoji žáků, včetně rozvoje vkomunikačních dovedností a kpozitivnímu ovlivňování klimatu třídy,
 • do prevence jsou zapojeni všichni žáci a pedagogičtí pracovníci školy, proces prevence koordinuje školní metodička prevence,
 • základním nástrojem k realizaci prevence na naší škole je Preventivní program školy, jehož součástí je příloha č. 1 „Postup školy v případě výskytu rizikového chování žáků – rizikový plán školy“ (jako např. program proti šikanování, xenofobii, záškoláctví, drogy…), Dále pak „Krizový plán – šikana učitele žákem“.

Hlavními úkoly školy v rámci prevence rizikového chování žáků jsou:

 • zajištění všeobecné informovanosti mezi rodiči, učiteli a žáky tak, aby byla zajištěna maximální primární prevence těchto jevů,
 • monitorování a včasné podchycení možného rizikového chování,
 • spolupráce s vyučujícími ohrožených žáků a zajištění kontaktu s rodiči, návrhy řešení,
 • v případě výskytu rizikového chování žáků lze pro prevenci i řešení využít služeb školního psychologa.

Kontakty na poradenské pracovníky školy, konzultační hodiny a popis jejich činností:
(pro bližší informace klikněte na konkrétní pozici poradenského pracovníka):

Schránka důvěry ZDE

Výchovná poradkyně (více informací ZDE)

Mgr. Bohdana Beranová

Lichý týdenPátek 7:50 – 9:30
Sudý týdenČtvrtek 7:50 – 9:30
Po dohodě i v jiný den
E-mailberanova@kourilkova8.cz
Telefon581 201 276 (spojovatelna)
Konzultační místnostBudova TV1, kabinet Š127

Školní metodička prevence, Kariérová poradkyně (více informací ZDE)

Ing. Sylva Peluhová

Lichý týdenStředa 10:35 – 11:20
Sudý týdenČtvrtek 9:45 – 10:30
Po dohodě i v jiný den
E-mailpeluhova@kourilkova8.cz
Telefon581 201 276 (spojovatelna)
Konzultační místnostBudova TV1, kabinet Š218

Školní psycholožka (více informací ZDE)

Mgr. Jana Možíšová

Pondělí8:00 – 13:0013:00 – 15:00 na objednání
Úterý8:45 – 14:0015:00 – 17:00 na objednání
Středa8:00 – 12:0012:30 – 17:00 na objednání
Čtvrtek8:00 – 13:00
Pátek8:00 – 12:00
E-mailmozisova@kourilkova8.cz
Telefon581 201 276 (spojovatelna)
Konzultační místnostBudova TV1, kabinet Š218

KDE JEŠTĚ MŮŽETE HLEDAT POMOC?

Kolikrát máme pocit, že problémy, které prožíváme, nemají řešení. Že nemáme šanci..sílu..to změnit, ovlivnit. Mají řešení..máme šanci..jen to pro tu energii, kterou investujeme do toho, abychom problémy „ustáli“, nemáme již sílu vidět.

Pokud se trápíte, ať už je důvod jakýkoliv, obraťte se na nás nebo na organizace, které Vám mohou pomoci.

NEBUĎTE NA TO SAMI 😊
(klikněte zde)