Školní poradenské pracoviště

1. Základní legislativní rámec poradenských služeb

Poskytování poradenských služeb je uloženo zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Podle § 21 školského zákona, odst. 1 písmeno f) aodst. 2, mají žáci a jejich zákonní zástupci právo na poradenskou pomoc školy nejen v oblasti vzdělávání, ale i v oblasti prevence nežádoucího chování.

Organizaci a oblast poradenské pomoci poskytované školou rozpracovává prováděcí předpis ke školskému zákonu, kterým je vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění (zejména pak novela vyhlášky č. 197/2016), v níž se specifikuje poskytování poradenských služeb, jejich účel, pravidla, pedagogická diagnostika, vedení dokumentace a typy poradenských zařízení, včetně škol (§ 1 až 7).

Od 1. 9. 2016 se výrazně mění přístup ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základě novely školského zákona č. 82/2015 Sb. (viz: č. 561/2004 Sb., „školský zákon“), § 16. (Novela školského zákona – zákon 46/2019 ze dne 15. 2. 2019). Prováděcí úprava je uvedena ve vyhlášce č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v platném znění.

2. Vymezení poradenských služeb ve škole (dle §§ 1 až 7 vyhlášky č. 197/2016 Sb.)

Ředitel školy zabezpečuje poskytování poradenských služeb školním poradenským pracovištěm,  vekterém působí výchovná poradkyně, školní metodička prevence a školní psycholožka, které spolupracují zejména s třídními učiteli, učiteli všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů, učiteli odborného výcviku, učiteli praxe a vychovateli domova mládeže.

Pracovníci školního poradenského pracoviště poskytují poradenskou podporu žákům a jejich zákonným zástupcům a vytvářejí konzultační tým i pro ostatní pedagogy školy.

Podmínkou pro poskytování poradenských služeb nezletilým žákům je souhlas jejich zákonného zástupce. Souhlasu není třeba v případě ohrožení duševního nebo tělesného zdraví žáka.

Ředitel školy zodpovídá za vytvoření preventivního programu školy a podílí se na zajištění výchovného poradenství.

3. Zajištění a organizace poradenských služeb

3.1. Tým školního poradenského pracoviště tvoří:

výchovná poradkyně Ing. Jitka Doleželová, výchovná poradkyně Mgr. Bohdana Beranová, školní metodička prevence Ing. Sylva Peluhová a školní psycholožka Mgr. Jana Možíšová.

Facebooktwitter