Výchovná poradkyně

Mgr. Bohdana Beranová

Lichý týdenPátek 7:50 – 9:30
Sudý týdenČtvrtek 7:50 – 9:30
Po dohodě i v jiný den
E-mailberanova@kourilkova8.cz
Telefon581 201 276 (spojovatelna)
Konzultační místnostBudova TV1, kabinet Š127

Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané

 • vyhledávání a orientační šetření žáků těchto žáků ve spolupráci se školní psycholožkou,
 • evidence žáků se speciálně vzdělávacími potřebami a žáků nadaných,
 • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření prožáky se speciálními vzdělávacími potřebami a intervenčních činností pro speciální vzdělávací potřeby,
 • příprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků,
 • pomoc při sestavování plánu pedagogické podpory a jejich evidence a kontrola,
 • péče o žáky, kterým jsou poskytována podpůrná opatření druhého a vyššího stupně, zejména pomoc při sestavování individuálního vzdělávacího plánu a vedení,
 • komunikace s třídními učiteli a zákonnými zástupci žáků se speciálně vzdělávacími potřebami a žáků nadaných,
 • komunikace s učiteli při vytváření potřebných podmínek u žáků s těmito potřebami,
 • pomoc při vyhledávání zvláště nadaných žáků.

Péče o žáky s výrazným zhoršením prospěchu při přechodu ze základní na střední školu nebo s výrazným výkyvem prospěchu v průběhu studia

 • zjišťování příčin problémů s prospěchem, pomoc při hledání způsobů nápravy těchto výkyvů, zajištění odborné pomoci.

Kariérové poradenství

 • konzultace o vhodnosti zvoleného učebního a studijního oboru případně výběr oboru jiného (metodická pomoc při zajišťování přestupů mezi obory),
 • pomoc při výběru vhodného studijního oboru pro další vzdělávání po ukončení studia na střední škole, informace o možnostech studia na vyšších typech škol,
 • poradenství při vstupu do zaměstnání případně registraci na Úřadu práce,
 • kontakt s výchovnými poradci z jiných škol, konzultace a předávání zkušeností z volby povolání.

Monitorování problematických situací v rámci vzdělávacího procesu

 • komunikace se žáky s problematickým chováním, zjišťování příčin problémů, hledání způsobů nápravy, spolupráce se zákonnými zástupci či příslušnými orgány státní správy, zajištění odborné pomoci,
 • komunikace s učiteli a pomoc při řešení problémových situací ve třídách,
 • pomoc a organizace případných intervenčních programů ve třídách s výchovnými a vzdělávacími problémy,
 • spolupráce se školní psycholožkou při monitorování a řešení výrazných potíží u těchto žáků tříd.

Metodická a koordinační činnost

 • metodická podpora při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • individuální setkání s pedagogickými pracovníky – konzultace a metodické vedení,
 • účast na pracovních poradách školy,
 • koordinace poradenských služeb poskytovaných ve škole, školního psychologa a školního metodika prevence,
 • participace při tvorbě a realizaci preventivního programu školy,
 • participace na koordinaci a realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci rizikového chování,
 • koordinace poradenských služeb mimo školu a spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými a dalšími zařízeními,
 • prezentační a informační činnost,
 • participace na tvorbě a realizaci dotačních projektů v souvislosti s prevencí rizikového chování,
 • participace na přípravě přijímacího řízení.