Výchovný poradce

Na spolupráci s Vámi se těší výchovná poradkyně

Ing. Jitka Doleželová

Pracoviště: Kouřílkova 8, Přerov
Telefon: 581201276
E-mail: dolezelova@kourilkova8.cz

Konzultační hodiny:

Sudý týden

pondělí               11:30 – 12:15 TV1
úterý                    13:15 – 14:00 TV2

Lichý týden

pondělí              12:25 – 13:10 TV1
úterý                   10:35 – 11:20 TV2

Pokud se mi však ozvete předem, můžeme se domluvit na jakémkoliv jiném (i odpoledním) termínu, který bude vyhovovat všem.

Mé pracovní činnosti, v rámci kterých se na mne můžete obrátit:

 • Péče o žáky se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dys…)
  Přizpůsobení podmínek studia (včetně průběhu závěrečných či maturitních zkoušek) těchto žáků na základě závěrů předložených odborných vyšetření, zvýšené sledování jejich studijních výsledků, zajištění odborné pomoci či individuálního studijního plánu. POZOR! U žáků nastupujících ve školním roce 2016/2017 do 1.ročníku vyžadujeme aktuální vyšetření z roku 2016. U žáků učebních oborů bude uznáno pro celou dobu studia, žáci maturitních oborů budou dle požadavků školského zákona odesláni k novému vyšetření na začátku maturitního ročníku.
 • Péče o žáky se specifickými poruchami chování (ADHD, psychické problémy, …)
  Přizpůsobení podmínek studia těchto žáků na základě závěrů předložených odborných vyšetření. Zajištění spolupráce s odborníky, zákonnými zástupci a pedagogickými pracovníky. Zvýšené sledování studijních výsledků a celkového působení žáka ve škole, řešení aktuálně vzniklých problémů.
 • Péče o žáky se zdravotním postižením
  Přizpůsobení podmínek studia dle potřeb žáka, zajištění individuálního přístupu, úzká spolupráce s odbornými pracovníky a zákonnými zástupci žáka, případné zajištění pedagogického asistenta. Každodenní sledování činnosti žáka a řešení aktuálně vzniklých situací či problémů.
 • Péče o žáky s výrazným zhoršením prospěchu při přechodu ze základní na střední školu nebo s výrazným výkyvem prospěchu v průběhu studia
  Zjišťování příčin problémů s prospěchem, pomoc při hledání způsobů nápravy těchto výkyvů, zajištění odborné pomoci.
 • Péče o žáky s výraznými výkyvy chování a žáky s vysokou absencí (omluvenou i neomluvenou)
  Zjišťování příčin problémů, hledání způsobů nápravy, spolupráce se zákonnými zástupci či příslušnými orgány státní správy, zajištění odborné pomoci.
 • Kariérové poradenství
  Konzultace o vhodnosti zvoleného studijního oboru případně výběr oboru jiného (metodická pomoc při zajišťování přestupů mezi obory). Pomoc při výběru vhodného studijního oboru pro další vzdělávání po ukončení studia na střední škole, informace o možnostech studia na vyšších typech škol. Poradenství při vstupu do zaměstnání případně registraci na Úřadu práce.
Facebooktwitter