FAQ

FAQ – časté otázky a odpovědi

A/ Přihlášky a přijímací řízení 

 • Do kdy je třeba podat přihlášky k přijímacímu řízení?
  Do 1. března. (viz: Kritéria ředitele k přijímacímu řízeníbudou zveřejněna nejpozději do 31. ledna).
 • Musí uchazeči vykonat přijímací zkoušky?
  Přijímací zkoušky jsou povinné pouze pro obory zakončené maturitní zkouškou.
  Termín pro školní přijímací zkoušky v oborech vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky v 1. kole přijímacího řízení je stanoven v pracovních dnech v období od 22. do 30. dubna;
  Přijímací zkoušky (jednotné i školní) do maturitních oborů vzdělání bez talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení se konají v pracovních dnech v období od 12. do 28. dubna.
 • Co je potřeba pro přijetí ke studiu maturitního oboru na Vaší škole?
  Podat ve stanoveném termínu řádně vyplněnou přihlášku na střední školu a samozřejmě také uspět v přijímacím řízení. Přijímací zkoušky pro obory zakončené maturitní zkouškou se konají formou přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka (zajišťuje CERMAT). Pro rozhodnutí o přijetí na střední školu je potřebné získat stanovený počet bodů (viz: Kritéria ředitele k přijímacímu řízeníbudou zveřejněna nejpozději do 31. ledna).
 • Jak se dozvím výsledek přijímací zkoušky?
  Termín oznámení výsledků BUDE uveden v kritériích k příjímacímu řízení na webu školy.
 • Kdo bude vydávat tzv. zápisový lístek? Je podmínkou přijetí?
  Zápisové lístky vydává základní škola, kterou v současné době žák navštěvuje. 
  Pokud už ZŠ někdo ukončil, potom tento uchazeč požádá na krajském úřadu Olomouckého kraje o vydání zápisového lístku (pozn.: pokud je uchazeč z jiného kraje, tak na příslušném místě tohoto kraje (viz Informace k vydávání zápisových lístků).
 • Kdy budou zveřejněna kritéria pro přijímací řízení?
  Naše kritéria budou zveřejněna na našem webu nejpozději do 31. ledna: https://kourilkova8.cz/uchazec/prijimaci-rizeni/.
 • Je potřeba přiložit k přihlášce lékařské potvrzení?
  Ano. K přihlášce na naši školu je potřeba přiložit potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, a to u všech oborů. Potvrzení lékaře může být přímo na přihlášce nebo na samostatném formuláři (najdete na webu školy). Záleží na konkrétním lékaři.
 • Jak se dozvím, že mnou zaslaná přihláška byla školou přijata?
  Pokud ji přinesete osobně, resp. zákonný zástupce na sekretariát ředitele školy, nebo pošlete poštou, tak je přihláška zaregistrovaná pod pořadovým číslem, kdy byla doručena. Nemusíte mít obavu, že by se ztratila. Pořadové číslo Vám bude sděleno (buď při osobním jednání, na uvedený email nebo bude odesláno poštou na adresu místa trvalého bydliště).
 • Co mám dělat, pokud jsem byl/byla přijat/přijata?
  Je potřeba odevzdat zápisový lístek. Naše škola zveřejní výsledky přijímacího řízení na webových stránkách školy a na veřejně přístupném místě. Seznam uchazečů dle jednotlivých oborů bude obsahovat pořadové (registrační) číslo přihlášky uchazeče a počet dosažených bodů. Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého žáka odevzdá zápisový lístek řediteli školy. Lhůta pro uplatnění zápisového lístku běží ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy, a trvá 10 pracovních dnů.
 • Může na vaší škole studovat cizinec? 
  Ano, u žádostí o vzdělávání cizinců a osob pobývajících dlouhodobě v zahraničí je postupováno podle § 20 zák. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. Záleží na znalosti češtiny. Studium v maturitních oborech je hodně náročné z pohledu jazyka (schopnost vyjadřování, šíře slovní zásoby v odborných předmětech). Také je zaměřeno na velký objem informací, které učitelé žákům předávají/sdělují/vysvětlují na hodinách a které musí žák pochopit a zapsat.
 • Co znamenají písmena H, L, M v kódu oboru?
  Písmena vyjadřují stupeň vzdělání:
  H -  střední odborné vzdělání s výučním listem
  E –  střední odborné vzdělání s výučním listem (pro žáky speciálních ZŠ a žáky ZŠ z nižšího než 9. ročníku)
  M – úplné střední odborné vzdělání s maturitou
  L/0 – úplné střední odborné vzdělání s odborným výcvikem a maturitou

B/ Průběh studia 

 • Jak se dozvím, co mě čeká v září po nástupu do školy?
  Na webových stránkách bude uveden termín schůzky s rodiči nastupujících žáků, kde budou upřesněny veškeré informace a požadavky ze strany školy. Zároveň budete mít možnost pokládat dotazy. Přehled požadovaných učebnic, učebních pomůcek, ochranných pomůcek a další potřebné informace pro učební obory jsou uvedeny na stánkách školy – Informace pro žáky nastupující do 1. ročníku. 
 • Jak jsou studenti hodnoceni? 
  V průběhu roku jsou studenti hodnoceni klasifikační stupnicí podle stavu svých znalostí a dovedností. Hodnocení žáků se řídí podle Vnitřního klasifikačního řádu, který je v příloze Školního řádu školy, a to ve vnitřní směrnici č. 20. Školní řád je umístěn na stránkách školy. Vyučující také využívají formativní hodnocení, které má umožnit cílenou radu, vedení a poučení zaměřené na zlepšení výkonů, na odstranění chyb a nedostatků v práci žáka.  Na konci roku dostávají žáci tradiční státní vysvědčení. 
 • Je pravda, že žáci některých oborů vaší školy mohou získat stipendium?
  Ano, kritéria k získání a výše prospěchového stipendia u jednotlivých forem vzdělávání jsou uvedeny na stránkách školy – Stipendijní řád – maturitní oboryStipendijní řád – učňovské obory. 
 • Je možné změnit v průběhu studia obor vzdělávání?
  Ano, je to možné, a to za předpokladu vykonání rozdílových zkoušek. 
 • V jakém režimu probíhá školní výuka? 
  Výuka probíhá podle rozvrhu hodin ve čtrnáctidenním cyklu, kdy se střídají hodiny teoretického a praktického vyučování.   
 • Jak je organizována komunikace s rodiči?
  Škola se snaží o maximální otevřenou komunikaci s rodiči i studenty. Každý vyučující má služební e-mailovou adresu, adresář je zveřejněn na školních webových stránkách. Veškeré informace o docházce a výsledcích vzdělávání jsou rodičům i studentům přes internet dostupné po zadání hesla na školním intranetu přes aplikaci EDOOKIT Dvakrát za školní rok se uskutečňují i klasické třídní schůzky, většina komunikace je však operativně ze strany rodičů i vyučujících vedena bezprostředně po telefonu, či e-mailem. 

C/ Praktické vyučování 

 • Kde probíhá odborný výcvik? 
  Výuka na úseku praktického vyučování probíhá v dílnách školy i na reálných pracovištích sociálních partnerů školy či u firem dle vlastní volby. 
 • Slyšeli jsme, že si žáci vaší školy mohou v průběhu studia „přivydělat“ při praktickém vyučování?
  Anoje to pravda. V případě, že žáci při praktickém vyučování ve škole nebo na pracovištích spolupracujících firem provádějí tzv. produktivní činnost, která přináší příjem, obdrží za tuto činnost odměnu. Na produktivní činnosti se podílejí žáci zejména učebních oborů od 2. ročníku. 
 • Účastní se škola odborných soutěží? 
  Ano. Vybraní žáci se pravidelně účastní soutěží, které organizují odborné cechy v praktických i teoretických znalostech. Můžeme se pochlubit, že se naši žáci umisťují na předních místech krajských kol. 
 • Seznamují se žáci s technickými novinkami?
  Žáci v průběhu studia navštěvují firmy v rámci svého oboru, účastní se veletrhů (Strojírenský veletrh v Brně, Ampér Praha, StavotechFyzikální kaleidoskop, …). Navštěvují dny otevřených dveří na vysokých školách (UPOL, ČVUT).

D/ Výhody pro studenty

 • Zajišťuje škola stravování?
  Škola zajišťuje stravování žáků ve školní jídelně, která je součástí areálu školy. Je možný výběr ze dvou jídel. Informace o ceně stravy jsou na stránkách škola v sekci Jídelna. 
 • Má škola domov mládeže?
  Ano, škola má vlastní Domov mládeže, kde mohou být ubytování žáci ze vzdálenějšího trvalého bydliště. 
 • Je pravda, že žáci některých oborů vaší školy mohou získat stipendium?
  Anokritéria k získání a výše prospěchového stipendia u jednotlivých forem vzdělávání jsou uvedeny na stránkách školy – Stipendijní řád – maturitní oboryStipendijní řád – učňovské obory. 
 • Co nabízí škola nad rámec běžné výuky?
  Je pořádán cykloturistický kurz, exkurze do předvánoční Vídně, žáci pracují na mezinárodních projektech spolupráce. 
 • Nabízí obory něco navíc?
  Ano, samozřejmě nabízíme také výhody pro studenty naší školy.
  Obory 23-51-H/01Strojní mechanik (Zámečník) a 36-52-H/01 Instalatér mohou zdarma získat základní svářečské osvědčení po absolvování kurzu u akreditované firmy.
  Obor 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (automechanik) získá během studia zdarma řidičské oprávnění sk. B, C v rámci běžného školního vyučování.
  Obor 23–45– M/01 Dopravní prostředky (Diagnostika a servis v dopravě) získá zdarma během studia řidičský průkaz skupin B a C + průkaz profesní způsobilosti.
  Obor 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy (Logistika a management dopravy) získá během studia zdarma řidičský průkaz skupiny B.
  Obor 26-41-M/01 Elektrotechnika (Programování, robotika a mechatronika) – studenti mohou po vykonání maturitní zkoušky je možné vykonat zkoušku podle Vyhlášky 50 na § 5 – osoba znalá (odborná kvalifikace pro práci na elektrotechnických zařízeních)
  Obory 26-41-M/01 Elektrotechnika (Programování, robotika, mechatronika), 23-45-l/01 Mechanik seřizovač (Mechatronik seřizovač – obsluha CNC, mechatronika), 23-62-L/01 Optik (Optik), 23-51-H/01Strojní mechanik (Zámečník), 23-56-H/01 Obráběč kovů mohou získat po absolvování závěrečné práce mezinárodně uznávaný certifikát Autodesk Academia Programu (kreslící a modelovací program) 
 • Co nabízejí firmy žákům?
  Firmy žákům nabízejí vykonání odborné praxe ve svých provozech. Některé nabízejí firemní stipendium za dodržení smluvních podmínek. 

E/ Žáci s SVP a prevence

 • Jak škola pracuje se žáky se speciálně vzdělávacími potřebami?
  Škola podporuje studium nadaných žáků, ale i žáků s poruchami učení nebo tělesným postižení.  Studentům s dysfunkčními poruchami (např. dyslexie, dysgrafie, dysortografie) škola poskytuje podpůrná opatření dle doporučení PPP nebo SPC nebo jsou vzděláváni dle IVP (Individuální vzdělávací plán).  Naši vyučující individuálně pracují s těmito žáky a snaží se o kompenzaci specifických poruch učení v běžné výuce.  
 • Pokud je doporučení pro ZŠ z PPP (Pedagogicko  – psychologická poradna) ještě platné, lze ho použít i pro studium na SŠ?
  Pro studium na naší škole musí mít žáci se speciálně vzdělávacími potřebami nové doporučení PPP pro studium na SŠ, proto je vhodné včasné kontrolní vyšetření v PPP, před ukončení ZŠ. 
 • Budou mít uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami nějaké zvýhodnění při přijímací zkoušce?
  U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhoduje ředitel školy o podmínkách konání přijímací zkoušky podle vyjádření školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce ke studiu. Při přijímání ke vzdělávání se tak stanoví vhodné podmínky odpovídající jejich potřebám pro konání jednotné přijímací zkoušky. Na základě doporučení PPP jim ředitel školy umožní použití podpůrných pomůcek (např. čtecí lupy u žáků zrakově postižených) nebo prodloužení času potřebného na vypracování testů. Tito žáci konají přijímací zkoušky samostatně, v jiné učebně než ostatní uchazeči. 
 • Pokud bude mít žák prvního ročníku problémy s adaptací na nový styl učení, popřípadě dojde u něho k výraznému zhoršení prospěchu, bude to škola nějak řešit?
  Škola může takovému žákovi poskytovat podpůrné opatření 1 stupně, které slouží ke kompenzaci mírnýcobtíží ve vzdělávání žáka formou mírných úprav v režimu školní výuky a domácí přípravy; na úpravách vzdělávání se podílí především učitelé ve spolupráci s pracovníky poskytujícími poradenské služby ve škole (výchovný poradce, metodik prevence, školní psycholog) ve spolupráci se zákonnými zástupci. Pokud zvolené strategie nepovedou k pozitivním změnám v práci se žákem, výchovný poradce doporučí rodičům nebo zákonným zástupcům žáka, aby požádali o vyšetření žáka školským poradenským zařízením.