FAQ

A/ Přihlášky a přijímací řízení 

 • Do kdy je potřeba podat přihlášky k přijímacímu řízení?
  • Podávaní přihlášek je stanoveno MŠMT od 1. 2. do 20. 2. 
  • ÚPLNÝ časový harmonogram příjímacích zkoušek pro 1. kolo a 2. kolo přijímacího řízení je zveřejněn na webu MŠMT, kde jsou dostupné všechny INFORMACE K LETOŠNÍMU PRŮBĚHU PŘÍJÍMACÍHO ŘÍZENÍ: viz https://www.prihlaskynastredni.cz/
 • Musí všichni uchazeči vykonat písemné přijímací zkoušky?
  • Uchazeči o maturitní obory denního i nástavbového studia musí v 1. i 2. kole vykonat jednotnou přijímací zkoušku (tu zajistí CERMAT pro všechny uchazeče v ČR). Viz: https://www.prihlaskynastredni.cz/
  • Uchazeči na tříleté obory budou na naši školu přijímáni na základě kritérií bez písemné přijímací zkoušky.
 • Kdy budou zveřejněna kritéria pro přijímací řízení?
 • Co je potřeba pro přijetí ke studiu maturitního oboru na Vaší škole?
  • Podat ve stanoveném termínu řádně vyplněnou přihlášku na střední školu a samozřejmě také uspět v přijímacím řízení podle stanovených kritérií. Přijímací zkoušky pro obory zakončené maturitní zkouškou se konají formou jednotné přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka (zajišťuje CERMAT).
 • Jak se dozvím výsledek přijímací zkoušky z 1. kola?
  • Zveřejnění výsledků proběhne centrálně dne 15. 5.
 • Je potřeba přiložit k přihlášce také lékařské potvrzení?
  • Ano. K přihlášce na naši školu je potřeba přiložit potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, a to u všech oborů vzdělávání s výjimkou oborů nástavbového studia. Potvrzení by mělo být doloženo na samostatném formuláři od lékaře.
 • Může na vaší škole studovat cizinec? 
  • Ano, u žádostí o vzdělávání cizinců a osob pobývajících dlouhodobě v zahraničí je postupováno podle § 20 zák. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. Záleží na znalosti češtiny. Studium v maturitních oborech je hodně náročné z pohledu jazyka (schopnost vyjadřování, šíře slovní zásoby v odborných předmětech). Také je zaměřeno na velký objem informací, které učitelé žákům předávají/sdělují/vysvětlují na hodinách a které musí žák pochopit a zapsat.
 • Co znamenají písmena H, L, M v kódu oboru?
  • Písmena vyjadřují stupeň vzdělání:
   • H -  střední odborné vzdělání s výučním listem
   • E –  střední odborné vzdělání s výučním listem (pro žáky speciálních ZŠ a žáky ZŠ z nižšího než 9. ročníku)
   • M – úplné střední odborné vzdělání s maturitou
   • L/0 – úplné střední odborné vzdělání s odborným výcvikem a maturitou

B/ Průběh studia 

 • Jak se dozvím, co mě čeká v září po nástupu do školy?
  • Na webových stránkách bude uveden termín schůzky s rodiči nastupujících žáků, kde budou upřesněny veškeré informace a požadavky ze strany školy. Zároveň budete mít možnost pokládat dotazy. Přehled požadovaných učebnic, učebních pomůcek, ochranných pomůcek a další potřebné informace pro učební obory jsou uvedeny na stánkách školy – Informace pro žáky nastupující do 1. ročníku. 
 • Jak jsou studenti hodnoceni? 
  • V průběhu roku jsou studenti hodnoceni klasifikační stupnicí podle stavu svých znalostí a dovedností. Hodnocení žáků se řídí podle Vnitřního klasifikačního řádu, který je v příloze Školního řádu školy, a to ve vnitřní směrnici č. 20. Školní řád je umístěn na stránkách školy. Vyučující také využívají formativní hodnocení, které má umožnit cílenou radu, vedení a poučení zaměřené na zlepšení výkonů, na odstranění chyb a nedostatků v práci žáka.  Na konci roku dostávají žáci tradiční státní vysvědčení. 
 • Je pravda, že žáci některých oborů vaší školy mohou získat stipendium?
 • Je možné změnit v průběhu studia obor vzdělávání?
  • Ano, je to možné, a to za předpokladu vykonání rozdílových zkoušek. 
 • V jakém režimu probíhá školní výuka? 
  • Výuka probíhá podle rozvrhu hodin ve čtrnáctidenním cyklu, kdy se střídají hodiny teoretického a praktického vyučování.   
 • Jak je organizována komunikace s rodiči?
  • Škola se snaží o maximální otevřenou komunikaci s rodiči i studenty. Každý vyučující má služební e-mailovou adresu, adresář je zveřejněn na školních webových stránkách. Veškeré informace o docházce a výsledcích vzdělávání jsou rodičům i studentům přes internet dostupné po zadání hesla na školním intranetu přes aplikaci EDOOKIT Dvakrát za školní rok se uskutečňují i klasické třídní schůzky, většina komunikace je však operativně ze strany rodičů i vyučujících vedena bezprostředně po telefonu, či e-mailem. 

C/ Praktické vyučování 

 • Kde probíhá odborný výcvik? 
  • Výuka na úseku praktického vyučování probíhá v dílnách školy i na reálných pracovištích sociálních partnerů školy či u firem dle vlastní volby. 
 • Slyšeli jsme, že si žáci vaší školy mohou v průběhu studia „přivydělat“ při praktickém vyučování?
  • Ano, je to pravda. V případě, že žáci při praktickém vyučování ve škole nebo na pracovištích spolupracujících firem provádějí tzv. produktivní činnost, která přináší příjem, obdrží za tuto činnost odměnu. Na produktivní činnosti se podílejí žáci zejména učebních oborů od 2. ročníku. 
 • Účastní se škola odborných soutěží? 
  • Ano. Vybraní žáci se pravidelně účastní soutěží, které organizují odborné cechy v praktických i teoretických znalostech. Můžeme se pochlubit, že se naši žáci umisťují na předních místech krajských kol. 
 • Seznamují se žáci s technickými novinkami?
  • Žáci v průběhu studia navštěvují firmy v rámci svého oboru, účastní se veletrhů (Strojírenský veletrh v Brně, Ampér Praha, Stavotech, Fyzikální kaleidoskop, …). Navštěvují dny otevřených dveří na vysokých školách (UPOL, ČVUT).

D/ Výhody pro studenty

 • Zajišťuje škola stravování?
  • Škola zajišťuje stravování žáků ve školní jídelně, která je součástí areálu školy. Je možný výběr ze dvou jídel. Informace o ceně stravy jsou na stránkách škola v sekci Jídelna. 
 • Má škola domov mládeže?
  • Ano, škola má vlastní Domov mládeže, kde mohou být ubytování žáci ze vzdálenějšího trvalého bydliště. 
 • Je pravda, že žáci některých oborů vaší školy mohou získat stipendium?
 • Co nabízí škola nad rámec běžné výuky?
  • Je pořádán cykloturistický kurz, exkurze do předvánoční Vídně, žáci pracují na mezinárodních projektech spolupráce. 
 • Nabízí obory něco navíc?
  • Ano, samozřejmě nabízíme také výhody pro studenty naší školy.
   • Obory 23-51-H/01Strojní mechanik (Zámečník) a 36-52-H/01 Instalatér mohou zdarma získat základní svářečské osvědčení po absolvování kurzu u akreditované firmy.
   • Obor 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (automechanik) získá během studia zdarma řidičské oprávnění sk. B, C v rámci běžného školního vyučování.
   • Obor 23–45– M/01 Dopravní prostředky (Diagnostika a servis v dopravě) získá zdarma během studia řidičský průkaz skupin B a C + průkaz profesní způsobilosti.
   • Obor 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy (Logistika a management dopravy) získá během studia zdarma řidičský průkaz skupiny B.
   • Obor 26-41-M/01 Elektrotechnika (Programování, robotika a mechatronika) – studenti mohou po vykonání maturitní zkoušky je možné vykonat zkoušku podle Vyhlášky 50 na § 5 – osoba znalá (odborná kvalifikace pro práci na elektrotechnických zařízeních)
   • Obory 26-41-M/01 Elektrotechnika (Programování, robotika, mechatronika), 23-45-l/01 Mechanik seřizovač (Mechatronik seřizovač – obsluha CNC, mechatronika), 23-62-L/01 Optik (Optik), 23-51-H/01Strojní mechanik (Zámečník), 23-56-H/01 Obráběč kovů mohou získat po absolvování závěrečné práce mezinárodně uznávaný certifikát Autodesk Academia Programu (kreslící a modelovací program) 
 • Co nabízejí firmy žákům?
  • Firmy žákům nabízejí vykonání odborné praxe ve svých provozech. Některé nabízejí firemní stipendium za dodržení smluvních podmínek. 

E/ Žáci s SVP a prevence

 • Jak škola pracuje se žáky se speciálně vzdělávacími potřebami?
  • Škola podporuje studium nadaných žáků, ale i žáků s poruchami učení nebo tělesným postižení.  Studentům s dysfunkčními poruchami (např. dyslexie, dysgrafie, dysortografie) škola poskytuje podpůrná opatření dle doporučení PPP nebo SPC nebo jsou vzděláváni dle IVP (Individuální vzdělávací plán).  Naši vyučující individuálně pracují s těmito žáky a snaží se o kompenzaci specifických poruch učení v běžné výuce.  
 • Pokud je doporučení pro ZŠ z PPP (Pedagogicko  – psychologická poradna) ještě platné, lze ho použít i pro studium na SŠ?
  • Pro studium na naší škole musí mít žáci se speciálně vzdělávacími potřebami nové doporučení PPP pro studium na SŠ, proto je vhodné včasné kontrolní vyšetření v PPP, před ukončení ZŠ. 
 • Budou mít uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami nějaké zvýhodnění při přijímací zkoušce?
  • U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhoduje ředitel školy o podmínkách konání přijímací zkoušky podle vyjádření školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce ke studiu. Při přijímání ke vzdělávání se tak stanoví vhodné podmínky odpovídající jejich potřebám pro konání jednotné přijímací zkoušky. Na základě doporučení PPP jim ředitel školy umožní použití podpůrných pomůcek (např. čtecí lupy u žáků zrakově postižených) nebo prodloužení času potřebného na vypracování testů. Tito žáci konají přijímací zkoušky samostatně, v jiné učebně než ostatní uchazeči. 
 • Pokud bude mít žák prvního ročníku problémy s adaptací na nový styl učení, popřípadě dojde u něho k výraznému zhoršení prospěchu, bude to škola nějak řešit?
  • Škola může takovému žákovi poskytovat podpůrné opatření 1 stupně, které slouží ke kompenzaci mírných obtíží ve vzdělávání žáka formou mírných úprav v režimu školní výuky a domácí přípravy; na úpravách vzdělávání se podílí především učitelé ve spolupráci s pracovníky poskytujícími poradenské služby ve škole (výchovný poradce, metodik prevence, školní psycholog) ve spolupráci se zákonnými zástupci. Pokud zvolené strategie nepovedou k pozitivním změnám v práci se žákem, výchovný poradce doporučí rodičům nebo zákonným zástupcům žáka, aby požádali o vyšetření žáka školským poradenským zařízením.