Přijímací řízení

Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení budou zveřejněna nejpozději do 31. ledna 2022.

1. kolo přijímacího řízení
Typ oborů Kritéria přijímacího řízení Výsledky přijímacího řízení
Čtyřleté obory maturitní ZDE ZDE
Tříleté obory ZDE ZDE
Denní a dálkové nástavbové studium ZDE ZDE
Denní zkrácené studium s maturitní zkouškou ZDE Nekonalo se
Denní zkrácené studium s výučním listem ZDE Nekonalo se

 

Ředitel Střední školy technické, Přerov, Kouřílkova 8, vyhlašuje ve smyslu ustanovení § 60 a následujících zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a podle vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění, tato kritéria pro přijímací řízení pro školní rok 2022/2023 pro následující obory vzdělávání:

Facebooktwitter