Školní psycholožka

Mgr. Jana Možíšová

Pondělí8:00 – 13:0013:00 – 15:00 na objednání
Úterý8:45 – 14:0015:00 – 17:00 na objednání
Středa8:00 – 12:0012:30 – 17:00 na objednání
Čtvrtek8:00 – 13:00
Pátek8:00 – 12:00
E-mailmozisova@kourilkova8.cz
Telefon581 201 276 (spojovatelna)
Konzultační místnostBudova TV1, kabinet Š218

Diagnostická činnost

 • diagnostika při vzdělávacích a výchovných problémech žáků,
 • vyhledávání a případná základní diagnostika nadaných dětí,
 • zjišťování sociálního klimatu ve třídě,
 • screening, ankety, dotazníky ve škole.

Konzultační, poradenské a intervenční práce

 • péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým jsou poskytována podpůrná opatření prvního stupně, zejména pomoc při sestavování plánu pedagogické podpory,
 • péče o žáky, kterým jsou poskytována podpůrná opatření druhého a vyššího stupně, zejména pomoc při sestavování individuálního vzdělávacího plánu a vedení,
 • individuální případová práce se žáky v osobních problémech, zejména konzultace a vedení,
 • krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce,
 • prevence školního neúspěchu žáků, zejména náprava a vedení,
 • kariérové poradenství u žáků,
 • techniky a hygiena učení pro žáky,
 • skupinová a komunitní práce se žáky,
 • koordinace preventivní práce ve třídě, programů pro třídy apod.,
 • podpora spolupráce třídy a třídního učitele,
 • individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání,
 • konzultace se zákonnými zástupci při vzdělávacích a výchovných problémech dětí,
 • podpora tolerantního a multikulturního prostředí ve škole a školském zařízení,
 • podpora pro dlouhodobě selhávající žáky ve vzdělávání,
 • spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj rizikového chování ve škole.

Metodická a koordinační činnost

 • metodická podpora při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • individuální setkání s pedagogickými pracovníky – konzultace a metodické vedení,
 • účast na pracovních poradách školy,
 • participace na koordinaci a realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci rizikového chování,
 • participace na tvorbě a realizaci dotačních projektů v souvislosti s prevencí rizikového chování,
 • participace na přípravě přijímacího řízení.