Školní metodička prevence, Kariérová poradkyně

Ing. Sylva Peluhová

Lichý týdenStředa 10:35 – 11:20
Sudý týdenČtvrtek 9:45 – 10:30
Po dohodě i v jiný den
E-mailpeluhova@kourilkova8.cz
Telefon581 201 276 (spojovatelna)
Konzultační místnostBudova TV1, kabinet Š218

Metodická a koordinační činnost

 • koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy,
 • koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřený na prevenci záškoláctví, závislostí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a další rizikové chování,
 • metodické vedení činnosti učitelů školy v oblasti rizikového chování žáků a koordinace vzdělávání pedagogů školy v této oblasti,
 • koordinace spolupráce školy s orgány státní správy, které mají v kompetenci problematiku prevence rizikového chování dětí a mládeže, s metodikem preventivních aktivit v PPP a odbornými pracovišti, které působí v oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže,
 • kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu rizikového chování dětí a mládeže,
 • vedení písemných záznamů umožňující doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků vzdělávacího procesu,
 • kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu rizikového chování dětí a mládeže,
 • vedení písemných záznamů umožňující doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření,
 • účast na pracovních poradách školy,
 • participace na tvorbě a realizaci dotačních projektů v souvislosti s prevencí rizikového chování.

Informační činnost

 • zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování dětí a mládeže, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogům školy,
 • získávání nových odborných informací a zkušeností,
 • vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikového chování dětí a mládeže.

Poradenská činnost

 • vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně nežádoucího chování, poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům,
 • spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj rizikového chování ve škole.

Kariérové poradenství

 • konzultace o vhodnosti zvoleného učebního a studijního oboru případně výběr oboru jiného (metodická pomoc při zajišťování přestupů mezi obory),
 • pomoc při výběru vhodného studijního oboru pro další vzdělávání po ukončení studia na střední škole, informace o možnostech studia na vyšších typech škol,
 • poradenství při vstupu do zaměstnání případně registraci na Úřadu práce,
 • kontakt s výchovnými a kariérovými poradci z jiných škol, konzultace a předávání zkušeností z volby povolání.