Školní metodik prevence

Na spolupráci s Vámi se těší školní metodička prevence

Ing. Sylva Peluhová

Pracoviště: Kouřílkova 8, Přerov
Telefon: 581201276
E-mail: peluhova@kourilkova8.cz

Lichý týden Sudý týden
Pondělí TV1 9:45 – 11:20 Úterý TV1 9:45 – 10:30

Jiný termín konzultace po předchozí dohodě

Prevence rizikového chování u dětí a mládeže zahrnuje tyto oblasti rizikového chování:
– zneužívání návykových látek – alkohol, kouření, drogy
– extrémní projevy agrese, zneužívání, týrání, domácí násilí a šikana
– záškoláctví, kriminalita, vandalismus
– poruchy příjmu potravy
– sexuálně-rizikové chování
– negativní působení sekt, rasismus a xenofobie
– netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling)
– extrémně rizikové sporty a rizikové chování v dopravě

Školní metodička prevence vykonává v naší škole činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské
metodické a koordinační činnosti:
– koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy
– koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřený na prevenci záškoláctví, závislostí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a další rizikové chování
– metodické vedení činnosti učitelů školy v oblasti rizikového chování žáků a koordinace vzdělávání pedagogů školy v této oblasti
– koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků vzdělávacího procesu
– koordinace spolupráce školy s orgány státní správy, které mají v kompetenci problematiku prevence rizikového chování dětí a mládeže, s metodikem preventivních aktivit v PPP a odbornými pracovišti, které působí v oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže
– kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu rizikového chování dětí a mládeže
– vedení písemných záznamů umožňující doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření

informační činnosti:
– zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování dětí a mládeže, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogům školy
– získávání nových odborných informací a zkušeností
– vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikového chování dětí a mládeže

poradenské činnosti:
– vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně nežádoucího chování, poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům
– spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj rizikového chování ve škole

Facebooktwitter