Truhlářská a čalounická výroba – zaměření ŠVP: Truhlářské práce

Obor vzdělání: 33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba
Školní vzdělávací program: Truhlářské práce

Tříletý obor vzdělání

Uplatnění absolventa v praxi:
Absolvent se uplatní zejména v odvětví dřevozpracující výroby, především v truhlářské výrobě, může se rovněž uplatnit při zhotovování truhlářských výrobků využívaných ve stavebnictví. Může vykonávat jednoduché práce v zakázkové výrobě nábytku, kde převažuje jako materiál konstrukční deska nebo naopak v tradiční výrobě s masivním dřevěným nábytkem. Podobně se může uplatnit při výrobě dveří, oken, schodů a dalších výrobků, tvořících součást staveb.

Kompetence absolventa:
Absolvent používá technickou dokumentaci truhlářských výrobků, zhotovuje jednoduché výkresy a náčrty truhlářských výrobků, provádí jednoduché výpočty spotřeby materiálů, připravuje a organizuje pracoviště, volí a používá nářadí, pracovní pomůcky a mechanizační prostředky, rozlišuje druhy dřevin a stavebního dřeva, rozeznává vady dřeva, volí a používá vhodné materiály a výrobky pro truhlářské práce, ručně opracovává a strojně obrábí dřevo a materiály na bázi dřeva. Provádí základní práce při výrobě a montáži truhlářských výrobků a dřevěných konstrukcí, zhotovuje jednoduché výrobky a polotovary truhlářské výroby. Provádí jednoduché opravy a renovace výrobků, používá ochranné prostředky proti biotickým škůdcům dřeva a povětrnostním vlivům. Připravuje k expedici hotové výrobky.

Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace:
Vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou; dokladem o dosažení středního vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí příslušnými právními předpisy, zejména školským zákonem a vyhláškou o ukončování studia ve středních školách, v platném znění.

Dosažený stupeň vzdělání:
Střední vzdělání s výučním listem.

Facebooktwitter