Obor vzdělání: 36-57-E/01 Malířské a natěračské práce

Obor vzdělání: 36-57-E/01 Malířské a natěračské práce
Školní vzdělávací program: Malířské a natěračské práce

Tříletý obor vzdělání vhodný pro dívky i chlapce, který je podporovaný učňovskými stipendii z rozpočtu Olomouckého kraje.

 

Uplatnění absolventa v praxi:

Absolventi oboru malířské a natěračské práce se uplatní buď ve stavebnictví v povoláních a pozicích malíř, tapetář, lakýrník a natěrač při povrchových úpravách exteriérů a interiérů budov a jejich vybavení, popřípadě ve výrobnách stavebně truhlářských a zámečnických výrobků, nebo ve strojírenství v povolání lakýrník při povrchových úpravách průmyslově vyráběných strojírenských výrobků. V uvedených oblastech se uplatní jak v pozici zaměstnance, tak i po dosažení potřebné praxe a splnění zákonných podmínek mohou získat živnostenský list pro výkon řemeslné živnosti malířství, lakýrnictví a natěračství a pracovat jako osoby samostatně výdělečně činné.

 

Kompetence absolventa:

 

Absolvent zvládá přípravu nových i starých povrchů pro malby a nátěry na omítkách. Ovládá základní nanášecí malířské a natěračské techniky, dovede určit vhodnou nátěrovou hmotu a připravit ji na potřebnou konzistenci k nanášeni. Zhotovuje běžné nenáročné dekorativní malby a tapetováni. Kvalitně provádí nátěry kovových konstrukcí, klempířských částí budov, oken, dveří, dřevěného obložení a nenáročné nátěry nábytku. Provádí opravy maleb a materiálů běžnými technikami na různých podkladech a v různém provedení podle návrhu. Zvládá míchání barev a tapetování. Orientuje se ve stavebních výkresech, zná pravidla měření a kalkulace malířských a natěračských prací. Provádí údržbu nářadí a pomůcek. Pracuje v souladu s platnými normami a právními předpisy. Chápe vliv profesních činností na životní prostředí a snaží se minimalizovat škodlivé vlivy. Chápe bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků, zná a dodržuje základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence. Je vybaven vědomostmi o zásadách první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu, aby dokázal první pomoc sám poskytnout.

Žáci tohoto oboru jsou v průběhu studia připravováni na správné jednání se zákazníkem, vedeni k ohleduplnosti k zařízení interiérů a je u nich rozvíjen správný vztah ke všem hodnotám.

 

Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace:


Vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou; dokladem o dosažení středního vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí příslušnými právními předpisy, zejména školským zákonem a vyhláškou o ukončování studia ve středních školách, v platném znění.

Dosažený stupeň vzdělání:


Střední vzdělání s výučním listem.

Facebooktwitter