Školní vychovné a preventivní aktivity

[vc_row][vc_column width=”3/4″ el_class=”vc_sidebar_position_right” offset=”vc_col-lg-9 vc_col-md-9 vc_col-sm-12″][vc_column_text]Aktivity pro žáky organizované v rámci výchovného poradenství a prevence rizikového chování žáků ve  šk. roce 2015/16: Program pro žákyně – MAMMA HELP centrum V rámci prevence se dne 1.12.2015 uskutečnila beseda pro studentky oboru Optik tříd MSO2. a MSO3. s koordinátorkami sdružení MAMMA HELP centrum  Přerov pí. Janou Čaganovou a pí. Dagmar Koláčkovou.

Během přednášky studentky  získaly přehled o výskytu karcinomu prsu v ČR, obdržely informace o způsobech léčby a prevenci, seznámily se pomocí filmové projekce se správným prováděním samovyšetření  a také dostaly brožurky s kontakty na mamogravická centra v ČR. Navíc si mohly na fantomovém modelu nacvičit správné provádění samovyšetření.

Návštěva veletrhu Gaudeamus 2015

Žáci maturitního ročníku třídy O 4. se dne 5.11. zúčastnili Mezinárodního veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání – Gaudeamus 2015, který se konal v Brně.  Žáci získali informace o jednotlivých  vysokých školách, o podmínkách přijetí, o studijních programech aj. Návštěva veletrhu jim pomohla v rozhodování, kterou vysokou školu by mohli studovat po ukončení naší školy. Dozor měla Ing, Sylva Peluhová.
Měsíc filmu na školách

I v letošním školním roce se naše škola zapojila do projektu Příběhy bezpráví – Měsíc filmu na školách – tentokrát na téma Okupace. V rámci přiblížení moderních dějin Českosloveska žáci třídy MSO3. dne 5.11. 2015 viděli filmy Ticho se záběry umírajícího Jana Palacha a Filmový týdeník 35/1968, který bezprostředně reflektuje vpád vojsk Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968. Následovala beseda o tehdejších událostech a žáci si opět uvědomili, jak je důležité znát naši nedávnou minulost.

Preventivní program “Sex, AIDS, Partnerství”

Dne 2. 11. 2015 se žáci tříd E3., ZeI2. a MSO1 zúčastnili interaktivního preventivního programu “SEX, AIDS, PERTNERSTVÍ”, který lektoroval pan Tomáš Řezáč z občanského sdružení ABATOP. V rozsahu tří hodin se žáci mohli dozvědět informace týkající se problematiky viru HIV, nemoci AIDS, tzn. jak se vir přenáší, jaké onemocnění způsobuje i možnosti prevence nákazy. Žáky zaujalo poutavé vyprávění lektora, o jeho práci s nemocnými nakaženými touto nemocí a také překvapila čísla, s jakou rychlostí se tato choroba šíří i obrázky lidí napadených touto nemocí. Lektor pan Řehák také neformálně a zajímavě hovořil s žáky o jejich sexuálním životě, nebezpečí promiskuitního chování atd. Pro naše žáky byl program přínosný v tom, že se dozvěděli o rizicích, které jim při sexu reálně hrozí a aby se také zamysleli nad svou další budoucností.

Den zdravého životního stylu

Dne 13. 10. 2015 proběhl na naší škole již 8. ročník „Dne zdravého životního stylu“, na kterém se žáci prvních ročníků dozvěděli, které potraviny by měli jíst, aby byli zdraví nebo  jaký je význam pohybu a duševní hygieny v životě a mnoho dalších informací. Tuto aktivitu velmi profesionálně připravily žákyně oboru Stravovací a ubytovací služby pod vedením vyučujících Jitky Doleželové a Bohdany Beranové. Také letos se podařila spolupráce s některými dodavateli potravin školní jídelny, kteří poskytli na tuto aktivitu své produkty, za což jim děkujeme. Mezi tyto dodavatele patří např. Mlékárna Valašské Meziříčí, Pekárna Racek Přerov, MP Krásno, Úsovsko a.s., Wastex spol. s.r.o, Podravka –  Lagris a.s. Tyto potraviny sloužily nejen jako ukázky zdravé výživy, ale také si na nich žáci pochutnali, protože děvčata z nich připravila občerstvení pro jednotlivé třídy. Poděkování patří také vedoucí školní jídelny p. Vidrmanové, která zprostředkovala kontakt s dodavateli a  poskytnutí potravin zdravé výživy.  Žákyně oboru Stravovací a ubytovací služby kromě přípravy zdravých potravin nakreslily také plakáty, vytvořily prezentaci k danému tématu a „učili“ své spolužáky a ostatní žáky naší školy, jak zdravě žít.  Žáci  nebyli však jen pasivními posluchači, ale mohli si své znalosti o zdravé výživě změřit se svými spolužáky v soutěžích, které si pro ně vyučující připravili – soutěžní test, křížovky a poznávání potravin.  Nechyběl také zábavný test na ověření, jak žáci zdravě žijí s návodem, jak zlepšit svůj životní styl. Vítězům soutěží byly předány užitečné ceny. Součástí aktivity byla také výstavka zdravých potravin. S některými potravinami zdravé výživy se žáci běžně nesetkávají a někteří se s nimi seznámili dnes poprvé jako například s pohankou, jáhly, kuskusem nebo crzenou.

Preventivní program ” Život v závislosti”

Dne 17. září byl pro žáky třídy A1 a třídy MSO1 zorganizován preventivní program “Život v závislosti”, který lektoroval Roman Povala ze sdružení ABATOP. Roman Povala velmi poutavě vyprávěl svůj životní příběh závislého narkomana, který dokázal zvítězit nad svou závislostí a popisoval svou cestu, jak se z bývalého narkomana stal člověk, který nyní pomáhá druhým lidem nalézt smysl života. Vyprávění prožitých příběhů ze života jeho bývalých kumpánů způsobovalo občas mrazení v zádech. Hovořil o tom, že někteří jeho kamarádi nebo známí jsou již po smrti. Předávkovali se heroinem, nebo pervitinem. Již po několika minutách přednášky se dotýkal srdcí posluchačů, během přednášek byla velmi pěkná atmosféra důvěry. Žáci i učitelé si z přednášky odnesli silné zážitky.

Informační schůzky

V prvních týdněch měsíce září proběhly informační schůzky žáků prvních ročníků s výchovnou poradkyní Ing. jitkou Doleželovou a školní psycholožkou Mgr. Janou Mojžíšovou.Žáci se seznámili s pracovnicemi školního poradenského pracoviště, dozvěděli se o náplni jejich práce a hlavně s čím se na ně mohou obracet. Dále se výchovná poradkyně věnovala specifickým poruchám učení a zohledňování a integraci žáků. Obě pracovnice pak žáky vyzvali k vzájemné spolupráci.

Aktivity pro žáky organizované v rámci výchovného poradenství a prevence rizikového chování žáků ve  šk. roce 2014/15:
Preventivní program ke Světovému dni bez tabáku Ve třídách stavebních oborů a SUS zorganizovala výchovná poradkyně Ing. Jitka Doleželová a Mgr. Bohdana Beranová preventivní program ke Světovému dni bez tabáku, který je od roku 1987 každoročně vyhlášen na 31. května. Nejprve proběhla beseda vyučujících s žáky o škodlivosti kouření na organismus, ale i pro společnost. Pak žáci vytvářeli na základě získaných informací plakáty, které jsou vystaveny v učebné č. 11 v TV2. Preventivní program – Kappa – Help

Dne 5. 5. a 11. 5. 2015 proběhl ve třídě ZOK1 a AZ2 program organizace Kappa – Help “Co děláme, když jsme v úzkých?”. Tématem tohoto programu byla manipulace, formy nátlaku, agresivita, ale také asertivita a tolerance. Žáci si prakticky vyzkoušeli, zda umí říci ne, když je někdo tlačí do činnosti a věcí, které nechtějí dělat nebo zda si dokáží říci o to, co potřebují či zda umí čelit manipulaci a umí vyjádřit svůj názor. Naučili se asertivní desatero, které si také vyzkoušeli prakticky použít při hraných scénkách. Doufáme, že získané zkušenosti žáci uplatní ve škole i osobním životě.

Programy o globálních problémech současnosti

Dne 14. 4. 2015 absolvovali žáci třídy ZeTI 2 a E1 vzdělávací program organizace ARPOK, o.p.s nazvaný “Přihlížet nebo jednat?” Během programu žáci na základě fotografií pojmenovali globální problémy současnosti. Zformulovali argumenty proč se zapojit nebo nezapojit do jejich řešení. Objasnili, proč se jich tyto problémy dotýkají. Prostřednictvím diskuze si pak utřiďovali svůj postoj, zda se do řešení globálních problémů zapojit či ne.

Další program organizace ARPOK, o.p.s proběhl dne 20.4.2015 ve třídě MSO1. Tento program nazvaný ” Kdo, než my?” byl také zaměřen na globální problémy. Žáci na základě analýzy příkladu běžného rozvojového projektu stavby škol v Africe kriticky zhodnotili stávající evropské pojetí, v němž je rozvojová spolupráce pojímána. Rozvinuli škálu alternativních úhlů pohledu na dané téma a v pozitivním slova smyslu prohlubovali vlastní postoj k významu rozvojové spolupráce.
Besedy žáků na Úřadě práce

Pro žáky končících ročníků učebních i maturitních oborů zorganizovala, v průběhu měsíce března a dubna, VP besedy na Úřadu práce v Přerově. Žáci získali informace o možnostech hledání práce, o průběhu pohovoru nebo jaké náležitosti by měla mít pracovní smlouva, životopis a pod.. Získali tak cenné informace, které se jim budou hodit i u závěrečných zkoušek, kde jsou také otázky ze světa práce, ale hlavně při hledání budoucího zaměstnání.

Workshop “C´EST LA VIE” Také pro žáky třídy MSO1 byl 10. 3. 2015 zorganizován workshop „C´EST LA VIE“, který byl veden lektory organizace Člověk v tísni, o.p.s. Tento tříhodinnový preventivní program interaktivní formou napomáhal rozvíjet sociální dovednosti a kompetence žáků.
Program s protidrogovou tématikou

Dne 16. 2. 2015 byl pro žáky třídy AZ2 a O3 zorganizován interaktivní program s protidrogovou tématikou „Cesta zpátky“ neziskové organizace Sdružení D z Olomouce. Žáci nejprve vyslechli příběh Kristýny, která řeší své problémy pomocí drog. Nemá oporu v rodině a tak se v necelých čtrnácti letech stává závislou na heroinu. Studenti během programu byli vtáhnuti do děje příběhu, hledali způsoby, jak podpořit kamarádku, která se snaží skončit s drogovou závislostí a najít cestu zpět do normálního života. Lektoři pracovali především s metodami tvořivé dramatiky. Žáci se zamýšleli také se nad vlastními “závislostmi” a možnostmi, jak se s nimi vypořádat.

Preventivní program HIV/AIDS

Dne 11. 2. 2015 proběhl ve třídě MSO1 preventivní program zabývající se nebezpečím viru HIV a ostatních pohlavně přenosných onemocnění včetně AIDS. Program lektorovala Jana stojanová z Národní sítě podpory zdraví, o. s. Program kromě jiného vedl studenty k zamyšlení se nad sebou, nad respektem ke svému zdraví a životu a stejně tak nad respektem ke zdraví a životu lidí kolem nás.

Preventivní programy s Policii ČR

Mezi preventivní aktivity, pořádané na naší škole, patří besedy žáků se strážníky Policie ČR z Přerova o drogách, jejich účincích na organismus člověka a policejní práci strážníků. Tyto besedy se koncem ledna uskutečnily ve třídě AZ2 a E3. Strážníci žákům vysvětlili škodlivost užívání psychotropních látek, ukázali jim také vzorky některých druhů drog. Vše doplnili svými zkušenostmi z policejní praxe. Besedy se zúčastnil také služební pes, který předvedl praktické vyhledávání drog. Žáky zaujaly také ukázky výcviku tohoto služebního psa a zkušenosti o využití těchto služebních psů při vyhledávání drog a výbušnin.

Beseda o studium na VŠ

Dne 4. 2. 2015 žáci maturitních tříd MOP4. a MCh3. besedovali o studium na VŠ se zástupci Univerzity Tomáše Bati ze Zlína. Žáci byli seznámeni s jednotlivými bakalářskými obory této univerzity, s podmínkami přijímacího zřízení, ale také s uplatnění absolventů v praxi.  Dále se dozvěděli o různých aktivitách  této školy, možnosti ubytování na studentských kolejích a mnoho dalších informací.

Preventivní besedy se zdravotní tématikou

Je HIV a AIDS totéž? Co přesně je chování, kterým se mohu vystavit riziku nakažení? Jsou homosexuálové vystaveni vyššímu riziku nakažení? Týká se HIV/AIDS opravdu jen „rizikových skupin“, tedy homosexuálů a narkomanů? A jak se dá/nedá žít s takovou diagnózou? O tom všem a o mnoha dalších příbuzných tématech a o životních zkušenostech besedovali dne 10. 12. naši žáci třídy E1 a ZOK1 s lektorkou z Národní sítě podpory zdraví, o. s. p. Annou Stojanovu. Jsme rádi, že můžeme v rámci projektu prevence zprostředkovávat studentům setkání s odborníky v oboru a snad jim i pomoci k zamyšlení se sám nad sebou, nad respektem ke svému zdraví a životu a stejně tak nad respektem ke zdraví a životu lidí kolem nás.

Přenáška “Předcházej problémům s penězi”

Dne 23. 10. 2014 se žáci třídy ZeI1 a ZOK3 zúčastnili přednášky”Předcházej problémům s penězi”, které měla zvýšit finanční gramotnost žáků. Tuto aktivitu pořádaly neziskové organizace – Armáda spásy, Charita Olomouc, Člověk v tísni, Charitas v rámci Mezinárodního dne za vymýcení chudoby. Lektorka Mgr. M. Vinklárková nejprve žáky uvedla do problematiky sestavování rodinného rozpočtu, aby byli žáci schopni rozlišit, co patří do příjmu a co do výdajů a jak své příjmy zvýšit a naopak jak snižovat své náklady. Další část přednášky se týkala dluhové tématiky. Žáci se seznámili s tím, co následuje při nesplácení závazků, a získali návod, jak postupovat a reagovat při řešení dluhových problémů a jak předcházet exekucím. Tato aktivita proběhla v rámci projektu prevence “Učíme se zdravě a bezpečně žít”.

Výtvarná dílna na téma chudoba

Dne 23. 10. 2014 se žáci třídy E2. zúčastnili programu „Výtvarná dílna na téma chudoba“. Tuto aktivitu pořádaly neziskové organizace – Armáda spásy, Charita Olomouc, Člověk v tísni, Charitas v rámci Mezinárodního dne za vymýcení chudoby. Na výtvarné dílně žáci ztvárnili různými technikami svou představu o životě a bydlení sociálně slabých a chudých lidí. Svou představu pak mohli srovnat s realitou zachycenou na fotografiích a s informacemi, které jim poskytli odborníci, kteří se pohybují v prostředí, kde tito lidé žijí a pomáhají jim v jejich nelehkém životě. Žáci si mohli uvědomit, do jaké míry se jejich představy shodují s realitou a v čem se rozcházejí. Na závěr žáci také diskutovali s odborníky o byznysu s chudobou a ubytovnách v Přerově a dalších otázkách daného tématu.Tato aktivita proběhla v rámci projektu prevence.

Den zdravého životního stylu

Které potraviny bychom měli jíst, abychom byli zdraví nebo jaký je význam pohybu a duševní hygieny v našem životě, to vše se mohli žáci naší školy dozvědět na již tradičně organizovaném Dnu zdravého životního stylu, který se konal 26.10.2014. Tuto aktivitu velmi profesionálně připravily žákyně oboru Stravovací a ubytovací služby pod vedením vyučujících Jitky Doleželové a Bohdany Beranové. Také letos se podařila spolupráce s některými dodavateli potravin školní jídelny, kteří poskytli na tuto aktivitu své produkty, za což jim děkujeme. Tyto potraviny sloužily nejen jako ukázky zdravé výživy, ale také si na nich žáci pochutnali, protože děvčata z nich připravila občerstvení pro jednotlivé třídy. Poděkování patří také vedoucí školní jídelny p. Vidrmanové, která zprostředkovala kontakt s dodavateli a  poskytnutí potravin zdravé výživy.  Žákyně oboru Stravovací a ubytovací služby kromě přípravy zdravých potravin nakreslily také plakáty, vytvořily prezentace k danému tématu a „učili“ své spolužáky a ostatní žáky naší školy, jak zdravě žít. Žáci  nebyli však jen pasivními posluchači, ale mohli si své znalosti o zdravé výživě změřit se svými spolužáky v soutěžích, které si pro ně vyučující připravili – soutěžní test, křížovky a poznávání potravin.  Nechyběl také zábavný test na ověření, jak žáci zdravě žijí s návodem, jak zlešit svůj životní styl. Díky sponzorům mohli ochutnat různé druhy mléčných výrobků, cereálií, celozrnného pečiva, zeleniny a ovoce. Byly pro ně připraveny různé zdravé pomazánky a cukroví z ovesných vloček. Součástí byla také výstavka zdravých potravin. S některými potravinami zdravé výživy se žáci běžně nesetkávají a někteří se s nimi seznámili dnes poprvé jako například s pohankou, jáhly, kuskusem nebo crzenou. Dne zdravé životního stylu se zúčastnilo 7 tříd. Tato aktivita proběhla v rámci preventivního projektu “Učíme se bezpečně a zdravě žít”, který je dotován MŠMT.

Workshop “C´EST LA VIE”

Pro žáky třídy AZ 2. a JMOK 2. byl v průběhu října zorganizován workshop „C´EST LA VIE“, který byl veden lektory organizace Člověk v tísni, o.p.s.  Workshop proběhl v rámci projektu prevence “Učíme se zdravě a bezpečně žít” a byl zaměřen na získávání sociálních kompetencí. Hlavními tématy workshopu bylo vzdělávání, zaměstnání, bydlení, komunikace s úřady, trávení volného času, ale i nástrahy v podobě hazardu. Workshop simuloval životní situace, kdy žáci na začátku dostali občanský průkaz, peněžní částku a během workshopu měli za úkol nasbírat co nejvíce bodů, které se jim sčítávaly za získání vzdělání, bydlení, práce apod. Žáci měli několik možností, jak dojít k cíli, mohli volit různé strategie. Vyzkoušeli si také pohovor u přijímacího řízení, u zaměstnavatele, zorientovali se v systému různých úřadů, naučili se psát životopis a vyplňovat různé formuláře, ale někteří i těžkou situaci, kdy věškeré body prohráli při hazardních hrách. Během workshopu si žáci vyzkoušeli různé modely chování, způsoby uvažování a různé dovednosti potřebné pro budoucí samostatný život.

Přednáška “Nelegální práce”

Dne 10. 10. 2014 se žáci třetích ročníků  – třídy A3, JMZe3, IT3 zúčastnili přednášky oblastního inspektorátu práce, která proběhla v rámci projektu EU „Efektivní systém rozvoje zaměstnanosti, výkonu komplexních kontrol a potírání nelegálního zaměstnávání v ČR“ . Žáci se seznámili s pojmem nelegální práce, přednášející jim vysvětlili společenskou škodlivost tohoto jevu a rizika spojená s jejím výkonem pro občana. Dále byli žáci seznámeni se základními pracovněprávními vztahy a základními právy a povinnostmi z nich plynoucími.  Přednáška dala žákům základní informace, aby byli připraveni na to, až po ukončení studia vstoupí na trh práce.

Adaptační soustředění ZeI1 

Ve dnech 24. a 25. 9 byl také pro třídu ZeI 1.zorganizován adaptační kurz, který se uskutečnil opět ve Středisku volného času BIOS a program pomáhalo organizovat Hnutí Žebřík o.s. Žáci třídy prožili se svou třídní učitelkou Ing. M. Bakešovou, učitelem odborného výcviku J. Pospíšilem a výchovnou poradkyní Ing. J. Doleželovou dny plné her a sportovních aktivi, které jim napomohly se vzájemně poznat a respektovat. Adaptační kurz byl součástí projektu prevence “Učíme se bezpečně a zdravě žít”, který je dotován MŠMT.

Adaptační soustředění třídy E1

Ve dnech 22. a 23. 9 byl pro třídu E 1.zorganizován adaptační kurzy,  jehož cílem bylo usnadnění přechodu žáků na jiný typ vzdělávání a také pomoci neformálním způsobem k vzájemnému poznání žáků, žáků a vyučujících. Při společných aktivitách si žáci začali budovat kolektiv, který by měl fungovat jako tým, ve kterém není místo pro netolerantní chování, šikanování, který dokáže společně řešit problémy, spolupracovat a respektovat se. Žáci třídy E1. prožili se svým třídním učitelem, učitelem odborného výcviku a výchovnou poradkyní dny plné her a sportovních aktivit. Bohužel nám nepřálo počasí, ale na dobré náladě a pohodě se to neodrazilo. Zázemí opět poskytlo Středisko volného času BIOS a program pomáhalo organizovat Hnutí Žebřík o.s.. Adaptační kurz byl součástí projektu prevence “Učíme se bezpečně a zdravě žít”, který je dotován MŠMT.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″ offset=”vc_hidden-sm vc_hidden-xs”][vc_widget_sidebar sidebar_id=”default” el_class=”sidebar-area-right sidebar-area”][/vc_column][/vc_row]