Zedník – zaměření ŠVP: Zedník; Obkladač

Obor vzdělání:  36-67-H/01  Zedník
Školní vzdělávací program: Zedník

Tříletý obor vzdělání podporovaný učňovskými stipendii z rozpočtu Olomouckého kraje

Uplatnění absolventa v praxi:
Absolventi oboru zedník se budou moci v praxi uplatnit ve stavebních firmách v povolání zedník, a to jak v pozici zaměstnance, tak i po dosažení potřebné praxe jako zaměstnavatelé. Jsou schopni provádět zednické práce na pozemních stavbách, tj. betonování, zdění zdiva z různých druhů materiálů, monolitické a montované vodorovné konstrukce, povrchové úpravy, jednoduché tepelné izolace a hydroizolace, osazovat výrobky přidružené stavební výroby a práce při přestavbách budov. Po absolvování závěrečných zkoušek se absolventi mohou ucházet o přijetí do studijních oborů pro absolventy tříletých oborů.

Kompetence absolventa:
Absolvent samostatně provádí základní zednické a betonářské práce na pozemních stavbách podle příslušné dokumentace. Zvládá přípravu a organizaci svého pracoviště. Pracuje s návrhy a technickou dokumentací. Volí a správně používá materiál a výrobky pro zednické práce. Volí a správně používá potřebné nářadí, pracovní pomůcky a mechanizační prostředky. Dodržuje odpovídající a bezpečný technologický postup při stavebních pracích. Chápe vliv profesních činností na životní prostředí a snaží se minimalizovat škodlivé vlivy.Chápe bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků, zná a dodržuje základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence.

Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace:
Vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou; dokladem o dosažení středního vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí příslušnými právními předpisy, zejména školským zákonem a vyhláškou o ukončování studia ve středních školách, v platném znění.

Dosažený stupeň vzdělání:
Střední vzdělání s výučním listem.

Ročníkový učební plán

Facebooktwitter