Optik – zaměření ŠVP: Optik

Obor vzdělání: 23–62-L/01  Optik
Školní vzdělávací program: Optik 

Leták – Optik
nově koncipovaný čtyřletý obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou

Uplatnění absolventa v praxi:
Absolventi mohou v závislosti na směrování školního vzdělávacího programu nalézt uplatnění jednak v povolání optik ve všech fázích průmyslové výroby optických součástí a jejich kontrole, jednak v povolání mechanik optických přístrojů a brýlové optiky při montáži a individuálních úpravách brýlové optiky podle potřeb klientů. Absolventi, kteří úspěšně vykonají maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vyšších školách, nebo dosáhnout vysokoškolského vzdělání v bakalářském studiu na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci – katedře optiky.

Kompetence absolventa:
Absolvent samostatně zhotovuje , dohotovuje a upravuje optické a mechanické součásti. Zvládá spojování optických součástí do celků, spojuje je s mechanickými částmi přístrojů, pomůcek a brýlových obrub, seřizuje a justuje jejich polohu. Provádí opravy a seřizování optických součástí optických přístrojů a pomůcek, drobné úpravy mechanických částí těchto výrobků. Dodržuje pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Usiluje o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb. Jedná ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje.

Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace:
Vzdělání se ukončuje maturitní zkouškou; dokladem o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce. Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a příslušným prováděcím právním předpisem.

Dosažený stupeň vzdělání:
Střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Ročníkový učební plán

Facebooktwitter