Obráběč kovů – zaměření ŠVP: Obráběč kovů

Obor vzdělání:  23–56-H/01  Obráběč kovů
Školní vzdělávací program:  Obráběč kovů

Tříletý obor vzdělání podporovaný učňovskými stipendii z rozpočtu Olomouckého kraje, vhodný pro chlapce i dívky

Uplatnění absolventa v praxi:
Obor vzdělání Obráběč kovů připravuje absolventy /chlapce  a děvčata / pro obsluhu klasických i numericky řízených obráběcích strojů. Absolvent školního vzdělávacího programu Obráběč kovů je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním, tj. disponuje požadovanými vědomostmi pro výkon povolání obráběč kovů. Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolvent uměl nastavovat, obsluhovat a provádět základní údržbu obráběcích strojů, je připraven pro práci v sériové a kusové výrobě ve strojírenských firmách, byl schopen spolupracovat s ostatími odborníky. Absolvent se může uplatnit v pracovních funkcích zabezpečujících kvalifikované výrobní práce strojního charakteru, příp. při obsluze CNC strojů. Typické pozice či povolání: obráběč kovů – soustružník, obráběč kovů – frézař, obráběč kovů – brusič, po doškolení je schopen ovládat CNC stroje. Po absolvování závěrečných zkoušek se může ucházet o zvýšení kvalifikace na nástavbovém studiu pro absolventy tříletých oborů.

Kompetence absolventa:
Absolvent by měl

  • používat technickou dokumentaci
  • obrábět materiály – rozlišovat obráběné materiály podle platných norem, určit vhodný druh a typ stroje pro výrobu, upínat obrobky s ohledem na jejich tvar a velikost, volit správné nástroje, nastavovat řezné podmínky obráběcího stroje, obrábět technologicky nesložité obrobky na konvenčních obráběcích strojích nabo na CNC strojích
  • usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobkůnebo služeb
  • jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje
  • ovládat zásady bezpečné práce při obsluze obráběcích strojů

Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace:
Vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou; dokladem o dosažení středního vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí příslušnými právními předpisy, zejména školským zákonem a vyhláškou o ukončování studia ve středních školách, v platném znění.

Dosažený stupeň vzdělání:
Střední vzdělání s výučním listem.

Ročníkový učební plán

Facebooktwitter