Malíř a lakýrník – zaměření ŠVP: Malíř a lakýrník

Obor vzdělání:  39-41-H/01  Malíř a lakýrník
Školní vzdělávací program: Malíř a lakýrník

Tříletý obor vzdělání podporovaný učňovskými stipendii z rozpočtu Olomouckého kraje

Uplatnění absolventa v praxi:
Absolventi oboru malíř a lakýrník se uplatní buď ve stavebnictví v povoláních a pozicích malíř, tapetář, lakýrník a natěrač při povrchových úpravách exteriérů a interiérů budov a jejich vybavení, popřípadě ve výrobnách stavebně truhlářských a zámečnických výrobků, nebo ve strojírenství v povolání lakýrník při povrchových úpravách průmyslově vyráběných strojírenských výrobků, popřípadě v autolakýrnictví. Mohou se uplatnit také v oblasti výrobní kontroly jakosti povrchové úpravy výrobků, při výrobě, prodeji a skladování nátěrových hmot. V uvedených oblastech se uplatní jak v pozici zaměstnance, tak i po dosažení potřebné praxe jako zaměstnavatel. Po absolvování závěrečných zkoušek se absolventi mohou ucházet o přijetí do studijních oborů pro absolventy tříletých oborů.

Kompetence absolventa:
Absolvent samostatně provádí odborné malířské, tapetářské, lakýrnické a natěračské práce ve stavebnictví, strojírenství, popřípadě jednoduché autolakýrnické práce. Zvládá přípravu a organizaci svého pracoviště. Zajišťuje pracoviště z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci ve výškách. Posuzuje pracovní podménky pro možnost realizace prací (teplota, vlhkost vzduchu, prašnost) a volí optimální pracovní podminky. Čte technickou dokumentaci a získává z ní potřebné informace. Navrhuje jednoduchá barevná řešení interiérů a fasád. Provádí přípravné malířské, tapetářské a lakýrnické práce. Volí a používá vhodné materiály, výrobky, vhodné nářadí a pracovní pomůcky a udržuje je. Nanáší nátěrové hmoty různými technikami, aplikuje tapety. Provádí opravy nátěrů a aplikuje nátěry se speciálními vlastnostmi. Navrhuje jednoduchá barevná řešení výrobků. Vypočítává spotřebu nátěrových hmot a jiných materiálů, používá materiálové a technické normy. Orientuje se v jednoduchých cenových záležitostech oboru, zpracovává položkové rozpočty. Sleduje a hodnotí množství a kvalitu vykonané práce. Pracuje v souladu s platnými normami a právními předpisy. Chápe vliv profesních činností na životní prostředí a snaží se minimalizovat škodlivé vlivy.Chápe bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků, zná a dodržuje základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence. Je vybaven vědomostmi o zásadách první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu, aby dokázal první pomoc sám poskytnout.

Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace:
Vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou; dokladem o dosažení středního vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí příslušnými právními předpisy, zejména školským zákonem a vyhláškou o ukončování studia ve středních školách, v platném znění.

Dosažený stupeň vzdělání:
Střední vzdělání s výučním listem.

Ročníkový učební plán

Facebooktwitter