Klempíř – zaměření ŠVP: Klempíř

Obor vzdělání: 23–55-H/01  Klempíř
Školní vzdělávací program: Klempíř

Tříletý obor vzdělání podporovaný učňovskými stipendii z rozpočtu Olomouckého kraje

Uplatnění absolventa v praxi:
Absolvent školního vzdělávacího programu Klempíř se bude moci v praxi uplatnit při zpracování jemných plechů a profilů, zhotovování jak stavebních tak strojírenských klempířských výrobků a konstrukcí v povolání a pozici zejména klempíř. V uvedených oblastech se uplatní jak v pozici zaměstnance, tak i po dosažení potřebné praxe jako zaměstnavatel. Po absolvování závěrečných zkoušek se absolventi mohou ucházet o přijetí do studijních oborů pro absolventy tříletých oborů.

Kompetence absolventa:
Absolvent samostatně zhotovuje výrobky podle příslušné dokumentace. Zvládá přípravu a organizaci svého pracoviště. Orientuje se ve stěžejních obecně platných normách a umí je používat. Orientuje se ve výkresech základních konstrukcí, správně čte rozměrové údaje a grafické značky na výkresech. Zpracovává jemné plechy a profily při výrobě a opravách klempířských dílců, výrobků a konstrukcí. Volí, seřizuje a obsluhuje základní druhy klempířských strojů a provád na nich technologické operace při výrobě a opravách klempířských výrobků. Zhotovuje základní části klempířských výrobků, osazuje a montuje je, provádí jejich opravy a renovace. Volí a používá stroje, nástroje a zařízení, běžné i speciální montážní nářadí, univerzální a speciální montážní přípravky a pomůcky, ruční mechanizované nářadí a jeho příslušenství. Dodržuje odpovídající technologický postup při výrobě klempířských výrobků.

Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace:
zdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou; dokladem o dosažení středního vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí příslušnými právními předpisy, zejména školským zákonem a vyhláškou o ukončování studia ve středních školách, v platném znění.

Dosažený stupeň vzdělání:
Střední vzdělání s výučním listem.

Ročníkový učební plán

Facebooktwitter