Jemný mechanik – zaměření ŠVP: Jemný mechanik – Optik

Obor vzdělání: 23–62-H/01  Jemný mechanik
Školní vzdělávací program: Jemný mechanik – Optik

Tříletý obor vzdělání vhodný pro dívky i chlapce

Uplatnění absolventa v praxi:
Jemný mechanik – optik je kvalifikovaný pracovník připravený vyrábět, sestavovat, oživovat, seřizovat, ošetřovat, udržovat, opravovat, zkoušet a revidovat výrobky a zařízení z oblasti přesné mechaniky – optiky. Těmi mohou být především optické přístroje a jejich optické komponenty. Mohou být postaveni na pozice optik, mechanik optických přístrojů, mechanik brýlové techniky, který ručně i strojně vyrábí a opracovává optické díly a brýlové obruby. Žáci 3. ročníku se přímo na reálných pracovištích seznamují s nejmodernější technikou a technologiemi optické výroby.     Po absolvování závěrečných zkoušek se mohou ucházet o přijetí na nástavbové studium pro absolventy tříletých oborů.

Kompetence absolventa:
zdělávání je směrováno tak, že by absolvent měl:

 • zhotovovat či dohotovovat součástky výrobků přesné mechaniky a optiky
 • posuzovat funkční způsobilost jednotlivých součástí s ohledem na optimální provoz
 • opravovat a vyměňovat jednotlivé součásti, podskupiny a skupiny součástí optických přístrojů a brýlové techniky
 • ovládat nastavovací, seřizovací a justážní práce na optických přístrojích
 • volit pracovní postupy při ručním i strojním zpracování technických materiálů
 • zhotovovat jednotlivé optické součásti
 • montovat díly optických přístrojů
 • kontrolat vlastní vykonané práce
 • volit a používat strojem nástroje, zařízení, běžné i speciální montážní nářadí, univerzální i speciální montážní přípravky a pomůcky, ruční mechanizované nářadí a jeho příslušenství
 • identifikovat příčiny závad
 • dodržovat odpovídající a bezpečný technologický postup pro demontáž, opravu a montáž optickomechanických přístrojů
 • stanovit a provádět vhodný způsob údržby

Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace:
Vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou; dokladem o dosažení středního vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí příslušnými právními předpisy, zejména školským zákonem a vyhláškou o ukončování studia ve středních školách, v platném znění.

Dosažený stupeň vzdělání:
Střední vzdělání s výučním listem.

Ročníkový učební plán

Facebooktwitter