Zápis z jednání školské rady při Střední škole technické, Přerov, Kouřílkova 8

Datum konání: 16.6.2008

Přítomni: Mgr. František Šober, Yvona Kostýlková, Ivo Plšek,
Ivana Ondrušková, Mgr. Alena Bařinová, Miroslav Šenkyřík,
PhDr. Jarmila Sargánková, Ing. Irena Kanovská
Omluveni: Ing. Karel Vaněk, Ing. Ivona Procházková

Program:
1) Ředitel školy – zahájil jednání a přivítal přítomné
– podal informace ke zřizovací listině školské rady
a dalším předkládaným materiálům, kterými se bude ŠR
zabývat
2) Přítomní se seznámili s navrhovaným jednacím řádem ŠR a
po doplnění „článku 5 o hlasování“ jej schválili. Změna znění 2. bodu :
Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů a k rozhodování je potřeba
souhlasila nadpoloviční většiny přítomných členů rady.
3) Předsedou ŠR byl zvolen Miroslav Šenkyřík a jednatelem Mgr. Alena
Bařinová
4) Členové ŠR se dále zabývali zněním školního řádu a klasifikačním
řádem, které by měly být platné od 1.9.2008.
Úpravy školního řádu souvisí především se sloučením škol, obecnými
závěry české školní inspekce a potřebami pedagogů a žáků
z minulých let.
Oba dokumenty byly schváleny v navrhovaném znění.
Vzhledem k důležitosti a rozsahu obou dokumentů se přítomní
dohodli, že případné připomínky budou sděleny nejpozději
do 27.6.2008 a budou následně elektronicky odhlasovány
a do 18.8.2008 předány řediteli školy.
5) Ředitel školy seznámil přítomné s rozborem hospodaření za rok 2007
a návrhem rozpočtu školy na rok 2008.
6) Diskuse a podněty k činnosti školy
– školní řád a klasifikační řád je přístupný na internetových
stránkách školy a vývěsce ředitele školy a žáci jsou s nimi vždy
na začátku školního roku a dále dle potřeby seznámeni
– ředitel školy a přítomní učitelé informovali přítomné o školních
vzdělávacích programech, o stanovení profilu absolventa,
při kterém je třeba úzká spolupráce školy a sociálních partnerů
– pan Ivo Pešl se zajímal o možnost praxe žáků studijního oboru
MaS ve společnosti MOTOR expert
– ředitel školy navrhl svolat na září 2008 setkání zástupců firem a
výchovných poradců škol, upozornil na potřebu náboru žáků
ze strany podniků a firem přímo ve školách
– Ing. Kanovská vyzvala přítomné k zamyšlení nad dalšími okruhy
zájmu školské rady
Zapsala: A. Bařinová
V Přerově 16.6.2008