Zápis z jednání školské rady při Střední škole technické, Přerov, Kouřílkova 8

Přítomni : Ing. Irena Kanovská, Mgr. Alena Bařinová, Miroslav Šenkyřík,
Mgr. František Šober, Ing. Ivona Procházková, pan Roman Novotný,
pan Ivo Plšek, Mgr. Zdeňka Fenzová
Omluveni : Ivana Ondrušková, Yvona Kostýlková,
Program: 1) Mgr. Fenzová podala informace o předkládaných školních vzdělávacích
programech, které budou platné od 1.9.2009 .
Zodpověděla dotazy, které se tvorby a obsahu týkaly.
2) Členové se seznámili s dokumenty, které mají být školskou radou schváleny.
3) Školská rada jednohlasně schválila 12 školních vzdělávacích programů viz. Příloha č.1
3) Ředitel školy podal informace o investičních akcích ,které ve škole

Probíhají:
– projekt ROP NUTS II Střední Morava registrovaný pod názvem:

„ Podpora rozvoje technických oborů, zejména strojírenství, mechatroniky a optiky“ – dokončení v září 2009

– oprava střechy nad jídelnou

– oprava střechy školní budovy

Zapsala : 26.8.2009
Alena Bařinová

předseda Š.R. Miroslav Šenkyřík