historie projektu

[vc_row][vc_column width=”3/4″ el_class=”vc_sidebar_position_right” offset=”vc_col-lg-9 vc_col-md-9 vc_col-sm-12″][vc_column_text]Cílem tohoto informačního systému je poskytnout veřejnosti informace o nabídce dalšího vzdělávání vytvořené v rámci projektu UNIV – Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení v sítích škol poskytujících vzdělávací služby pro dospělé.

 

Projekt UNIV (Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení v sítích škol poskytujících vzdělávací služby dospělým) byl zahájen v srpnu 2005. Jde o systémový projekt MŠMT, jeho realizací byl pověřen Národní ústav odborného vzdělávání; projekt je financován Evropským sociálním fondem a rozpočtem ČR.

Obecným cílem projektu je podpora dalšího vzdělávání poskytovaného středními školami a vyššími odbornými školami. Při přípravě projektu byla pozornost věnována především v ČR nedostatečně rozvíjené oblasti dalšího vzdělávání. V ČR se do dalšího vzdělávání zapojuje pouze 5,9 % dospělých; v zemích EU se však dalšího vzdělávání účastní téměř 11 % (10,8) dospělé populace; cílem tzv. Lisabonské agendy je zapojit do dalšího vzdělávání 12,5 % dospělých v každé zemi EU. Navíc se ukazuje, že ve srovnání s jinými státy se v ČR výrazně méně do poskytování dalšího vzdělávání zapojují školy.

I školy v ČR ovšem disponují potřebným materiálním zázemím i kvalitními a kvalifikovanými lidskými zdroji. Obojí je dobře využitelné pro realizaci dalšího vzdělávání. V nejbližších letech dojde na středních školách k výraznému poklesu počtu vzdělávající se žákovské populace. To povede k výraznému snížení využití materiálních a personálních kapacit středních a vyšších odborných škol. Autoři projektu se domnívají, že pokles v počátečním vzdělávání lze velmi dobře a smysluplně nahradit realizací dalšího vzdělávání a rozvoji aktivit škol v této oblasti.

Finanční prostředky přidělené na projekt zatím umožňují jeho plnou realizaci pouze v 6 krajích republiky (Jihočeský, Karlovarský, Olomoucký, Pardubický, Ústecký, Zlínský). V dalších dvou krajích (Moravskoslezský, Liberecký), které se do realizace zapojily až v letošním školním roce, se práce zaměřuje zejména na oblast pilotního ověřování procesů potřebných k uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení. V obou uvedených krajích však byla problematika přípravy programů DV předmětem projektů realizovaných projektovým týmem UNIV v roce 2001-2003.

V každém ze 6 krajů je vytvořena síť škol (vždy 11 škol, které vybral Odbor školství a mládeže Krajského úřadu), pedagogičtí pracovníci těchto škol procházejí řadou vzdělávacích seminářů, které je připravují nejen na tvorbu programů dalšího vzdělávání, ale i na práci s dospělými, učí je využívat možnosti distančního či e-learningového vzdělávání, seznamují je s vhodnými postupy a přístupy v marketingu dalšího vzdělávání.

Získané znalosti zhodnocují účastníci seminářů v přípravě programů dalšího vzdělávání. Těch bude v projektu připraveno celkem 132, většina z nich je v současné době těsně před dokončením, tzn. že je ve fázi posuzování sociálními partnery. Každý program dalšího vzdělávání má totiž reagovat na potřeby konkrétního lokálního trhu práce, proto je připravován ve spolupráci se sociálními partnery, kteří se také vyjadřují jak k jeho aktuálnosti a potřebnosti, tak k jeho věcné správnosti.

Postupy uznávání jsou řadu let realizovány v mnoha zemích po celém světě. Také ČR v poslední době připravila podmínky pro realizaci procesů uznávání. V roce 2006 byl přijat zákon č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, který nabyl účinnosti od 1. 8. 2007.

Myšlenka uznávání je velmi jednoduchá – každý z nás se v průběhu svého života naučí velké množství věcí, získá mnoho kompetencí mimo školní (formální vzdělávání), ale i mimo neformální vzdělávání (tzn. mimo různé kurzy) jednoduše tím, že určité činnosti vykonává (v práci, ve svém volném čase, v rodině). Učíme se, aniž bychom si toho byli vědomi, učíme se svou vlastní činností, učíme se od druhých. Proč tedy neumožnit, abychom to, co skutečně umíme, mohli mít potvrzeno, certifikováno?

Aby však mohlo k ověření našich kompetencí dojít, je nutné vytvořit standardy (kvalifikační a hodnoticí), které budou v procesu uznávání sloužit jako určité měřítko našich kompetencí. Tyto standardy jsou připravovány v projektu Národní soustava kvalifikací (NSK) a projekt UNIV je ve své práci využívá. V současné době jsou vytvářeny standardy pro kvalifikace odpovídající oborům středního vzdělání s výučním listem (ISCED 3C). V projektu se proto problematikou uznávání zabývají pouze vybrané školy, na kterých se tyto obory vyučují, a to ve všech osmi krajích.

Pro pedagogické pracovníky těchto škol byly uspořádány semináře zaměřené na problematiku hodnoticích standardů, školy se zúčastnily procesu posuzování kvalifikačních standardů, aktivně se zapojily do přípravy vybraných hodnoticích standardů. Více než 200 pedagogických pracovníků se zúčastnilo seminářů pro průvodce a hodnotitele (zájemce o získání autorizace podle zákona č. 179/2006 Sb.).

Průvodci i hodnotitelé jsou ti, kdo procesy uznávání budou na školách realizovat. Průvodce se ujímá kandidáta na počátku procesu, poskytuje mu podporu a průběžnou motivaci, mapuje jeho pracovní a studijní historii a vede jej při vytváření portfolia osobních kompetencí. Po ukončení procesu ověřování, ať již kandidát vybranou dílčí kvalifikaci získá či nezíská, jej průvodce motivuje k dalšímu vzdělávání a doporučuje mu účast v konkrétních programech dalšího vzdělávání. Právě v tomto okamžiku se jasně ukazuje komplementarita obou cílů projektu UNIV – pokud kandidát neosvědčí některé z předepsaných kompetencí, bude mít možnost si tyto kompetence doplnit v rámci modulově připravených programů DV. Hodnotitelé jsou pak ti, kteří podle hodnoticího standardu ověřují, zda kandidát skutečně disponuje všemi ve standardu uvedenými kompetencemi.

V roce 2007 proběhlo pilotní ověřování, které zahrnulo některé z dílčích kvalifikací vážících se k úplným kvalifikacím. Zúčastnilo se jej přes 100 uchazečů, z nichž většina byla úspěšná a získala jednu či více dílčích kvalifikací.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″ offset=”vc_hidden-sm vc_hidden-xs”][vc_widget_sidebar sidebar_id=”default” el_class=”sidebar-area-right sidebar-area”][/vc_column][/vc_row]