Projekt Ekologické stavěn

Náše škola získala dotaci 55 000 Kč  z finančních prostředků města Přerova na podporu aktivit v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.

Termín realizace projektu: duben 2009 – červen 2010

Cíl projektu:

 • prohloubit ekologické znalosti  a obzory žáků
 • zvýšit efektivitu ekologické výuky – využití ICT ve výuce
 • zvýšit názornost výuky ekologie a stavebních předmětů
 • zapojit studenty do odborné práce
 • pomáhat hledat souvislosti při výuce odborných předmětů a předmětu ekologie
 • výchova k zodpovědnosti
 • rozvoj komunikativních schopností a dovedností žáků
 • vytvářet podmínky pro skupinové vyučování

Jedná se o dlouhodobý projekt, který se specifickými  aktivitami snaží prohloubit ekologické povědomí žáků naší školy . Prostředkem k vytyčenému cíli jsou exkurze, ekologické besedy a terénní výpravy, které mají obohatit vědomosti a dovednosti žáků o vlastní zkušenosti, kdy žáci budou moci na vlastní oči vidět problémy životního prostředí a stavební výroby a také  možnosti jejich řešení. 

Výstupy:

 • vytvoření výukových materiálů – učební a pracovní texty, prezentace do výuky
 • vytvoření informačních nástěnek s enviromentální tématikou
 • mapování a vyhodnocování ekologických znalostí žáků, testy soutěže
 • uspořádání aktivit ke Dni Země, Ekologické dny
 • prezentace projektu  v tisku, na internetových stránkách školy
Facebooktwitter