Elektrotechnika – zaměření ŠVP: Mechatronika

Obor vzdělání:  26–41-M/01 Elektrotechnika
Školní vzdělávací program:  Mechatronika

Leták – Elektrotechnika – Mechatronika

čtyřletý obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou

Uplatnění absolventa v praxi:
Absolvent školního vzdělávacího programu Mechatronika je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním, tj. disponuje požadovanými vědomostmi, dovednostmi a zaujímá postoje nutné pro výkon zvolené profese. Dále absolvent tohoto oboru umí posoudit vzniklé problémy i najít závady. Je schopen spolupracovat se specialisty z oborů mechaniky, automatizační techniky a příbuzných oborů. Může se uplatnit v pracovních funkcích zabezpečujících kvalifikované výrobní i servisní práce na elektrohydraulických, elektropneumatických a elektronických zařízeních, číslicově řízených strojích a přístrojích. Absolvent je připraven instalovat, uvádět do provozu, kontrolovat, udržovat a opravovat hydraulická, pneumatická a elektronická zařízení a spoluvytvářet programy PLC a stroje CNC. Ovládá činnosti spojené s identifikací závady, opravou a uváděním do provozu elektrotechnických, hydraulických a pneumatických zařízení, popř. jejich částí, např. mechanických, elektrických a elektronických funkčních celků, elektrických, hydraulických a pneumatických pohonů, napájecích zdrojů apod. Může aktivně pracovat v oblasti servisní péče firmy, v technických službách a provozních technických údržbách v oborech automatizace, automatických výrobních linkách, robotizovaných pracovišť s hydraulickými, pneumatickými, elektrickými a strojními částmi, měřící a regulační technice, sdělovací a zabezpečovací technice atp. Mechatronik se však bude muset celý život vzdělávat v souvislosti s technickým vývojem. Typické pracovní pozice či povolání

 • operátor informačních a komunikačních technologií
 • revizní technik
 • technolog a normovač elektro
 • elektrodispečer
 • technický manažer elektroprovozu
 • technik investičních celků elektro
 • technický pracovník výstupní kontroly – analytik
 • servisní technik a přípravář
 • operátor automatizovaných výrobních strojů CNC
 • montážní pracovník automatizační techniky
 • diagnostik
 • zkušební technik
 • programátor (od logických funkcí až po PLC např. zabudovaných jako subsystémy v CNC)

Kompetence absolventa:
Vdělávání je směrováno tak že absolvent by měl

 • mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání, ovládat různé techniky učení, s porozuměním poslouchat mluvené projevy, využívat ke svému učení různé informační zdroje, znát možnosti svého dalšího vzdělávání
 • porozumět zadání úkolu, získat informace k řešení, navrhnout způsob řešení, vyhodnotit a ověřit zvolený postup, spolupracovat při řešení problému s jinými lidmi
 • formulovat srozumitelně a souvisle své myšlenky, formulovat a obhajovat své názory, zpracovávat běžné administrativní písemnosti, dosáhnout jazykové způsobilosti v jednom cizím jazyce
 • stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory a jednání jiných lidí, adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky, podněcovat práci týmu vlastními návrhy
 • jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, zajímat se  o politické a společenské dění, podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury
 • uvědomovat si význam celoživotního vzdělávání, mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce, mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru, prezentovat svůj odborný potencionál, znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků, mít základní vědomosti a dovednosti potřebné pro rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit
 • aplikovat matematické postupy při řešení praktických úkolů v běžných situacích
 • pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií, získávat informace z různých zdrojů i s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií
 • navrhuje a konstruuje elektrické a elektronické obvody el. zařízení
 • používá aplikační programy pro počítačovou podporu projektové dokumentace a konstrukční přípravu výroby
 • měří elektrotechnické veličiny
 • provádí elektrotechnické výpočty a uplatňuje grafické metody řešení úloh s využitím základních elektrotechnických zákonů, vztahů a pravidel
 • provádí elektroinstalační práce, zapojuje jistící prvky, navrhuje, zapojuje a sestavuje jednoduché elektronické obvody
 • provádí ruční a základní strojní obrábění různých materiálů
 • vytváří programy PLC a stroje CNC
 • používá programy pro navrhování el. obvodů
 • instaluje, uvádí do provozu, kontroluje, udržuje a opravuje elektropneumatická a elektrohydraulická zařízení
 • analyzuje a vyhodnocuje výsledky provedených měření a zpracovává o nich záznamy a protokoly

Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace:

Vzdělání se ukončuje maturitní zkouškou; dokladem o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce. Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a příslušným prováděcím právním předpisem.

Dosažený stupeň vzdělání:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Ročníkový učební plán

Facebooktwitter