Mechanik seřizovač – zaměření ŠVP: Mechanik seřizovač

Obor vzdělání:  23–45-L/01  Mechanik seřizovač
Školní vzdělávací program:  Mechanik seřizovač

Leták- Mechanik seřizovač
čtyřletý obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou

Uplatnění absolventa v praxi:
Absolventi naleznou uplatnění především ve strojírenství, a to v povolání mechanik a seřizovač obráběcích strojů při seřizování strojů, zařízení a linek. Mohou se uplatnit také při vykonávání vybraných činností (např. při korigování a modifikaci programů automatizovaných zařízení a CNC strojů) v povolání strojírenský technik. Dalšími možnostmi jsou uplatění v povolání obráběč kovů v typových pozicích soustružník kovů, frézař, brusič kovů, vrtař, operátor NC strojů.

Kompetence absolventa:
Absolvent samostatně pracuje s technickou dokumentací, tzn. získává relevantní informace z výrobní dokumentace v konvenční i elektronické podobě, aplikuje a využívá získané informace ve výrobních procesech při seřizování výrobních strojů, zařízení a linek. Je schopen zobrazit základní strojní součásti ve dvojrozměrném a trojrozměrném prostoru s podporou počítačového software. Dále obrábí materiály na běžných druzích obráběcích strojů základními technologickými operacemi včetně nastavení předepsaných technologických podmínek strojů, popřípadě je samostatně volí v závislosti na charakteru pracovní operace, materiálu, tvaru a požadované jakosti povrchu obrobku, materiálech nástrojů, upínacích prostředcích a dalších vlivech. Seřizuje běžné druhy konvenčních i CNC strojů, zařízení a linek pro vykonávání středně náročných technologických operací, včetně tvorby dílenských programů pro CNC výrobní stroje. Dbá na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci. Usilje o co nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb. Jedná ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje.

Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace:
Vzdělání se ukončuje maturitní zkouškou; dokladem o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce. Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a příslušným prováděcím právním předpisem.

Dosažený stupeň vzdělání:
Střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Ročníkový učební plán

Facebooktwitter