Instalatér – zaměření ŠVP: Instalatér

Obor vzdělání:  36–52-H/01  Instalatér
Školní vzdělávací program:  Instalatér

Tříletý obor vzdělání

Uplatnění absolventa v praxi:
Absolvent školního vzdělávacího programu Instalatér je připraven samostatně vykonávat instalatérské práce. To znamená provádět montáž, opravy a údržbu vnitřních rozvodů studené a teplé vody, kanalizace, topení a plynu včetně montáže armatur, zařizovacích předmětů a spotřebičů. Současně je připraven provádět veškeré přípojky. Uplatní se při montážích rozvodů vzduchotechniky. Všechny tyto odborné práce bude provádět v objektech bytové, občanské, popřípadě průmyslové výstavby. Absolvent má rovněž všeobecné znalosti o vnějších rozvodech vody, kanalizace topení a plynu především v těchto oblastech: zdroje a získávání energie; rozvodné systémy a jejich uspořádání, včetně materiálu a zásad montáže; princip a využití základních armatur; provozní podmínky sítí. Součástí výuky je absolvování základního svářečského kurzu, svařování plamenem, který je zakončen zkouškou k získání svářečského průkazu. Po absolvování závěrečných zkoušek se mohou ucházet o přijetí do studijních oborů pro absolventy tříletých oborů.

Kompetence absolventa:
Absolvent se orientuje a čte průvodní technickou instalační dokumentaci a kreslí montážní náčrty. Na základě této dokumentace zpracovává výpisy materiálu a sestavuje kompletní technicko-ekonomickou nabídku zákazníkovi. Dále má absolvent zákadní znalosti v oborech elektroinstalací, regulace a měření se zaměřením na aplikaci těchto systémů do vnitřních instalačních rozvodů a zařízení. Orientuje se v materiálové a technologické nabídce výrobních a obchodních firem a při montáži používá nebo zákazníkovi doporučuje pouze řádně ověřené a certifikované výrobky. Při práci dodržuje předpisy bezpečnosti práce a používá mechanizované nástroje a speciální zařízení v souladu s platnými předpisy pro jejich provoz. Ve své odborné praxi respektuje pravidla ochrany životního prostředí. Jedná ekonomicky a v souladu se strategií udržitlného rozvoje.

Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace:
Vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou; dokladem o dosažení středního vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí příslušnými právními předpisy, zejména školským zákonem a vyhláškou o ukončování studia ve středních školách, v platném znění.

Dosažený stupeň vzdělání:
Střední vzdělání s výučním listem.

Ročníkový učební plán

Facebooktwitter