Tesař – zaměření ŠVP: Tesař

Obor vzdělání:  36-64-H/01  Tesař
Školní vzdělávací program: Tesař

Tříletý obor vzdělání podporovaný učňovskými stipendii z rozpočtu Olomouckého kraje

Uplatnění absolventa v praxi:
Absolventi, kteří jsou připravováni na základě tohoto ŠVP, se budou moci v praxi uplatnit ve stavebních firmách v povolání tesař, a to v pozici zaměstnance a po dosažení potřebné praxe i v pozici zaměstnavatele. Mohou se uplatnit zejména při provádění tesařských prací na pozemních stavbách, tj. zhotovování bednění betonových konstrukcí, vázat a montovat tesařské konstrukce střech včetně osazování střešních oken, zhotovovat konstrukce dřevěných pozemních staveb a pomocné tesařské konstrukce. Po absolvování závěrečných zkoušek se absolventi mohou ucházet o přijetí do studijních oborů pro absolventy tříletých oborů.

Kompetence absolventa:
Absolvent samostatně zhotovuje výrobky podle příslušné dokumentace. Zvládá přípravu a organizaci svého pracoviště. Pracuje s návrhy a technickou dokumentací. Zhotovuje základní tesařské a pomocné konstrukce, provádí jejich opravy a renovace. Volí a používá nástroje, zařízení, běžné i spesiální montážní nářadí, univerzální i speciální montážní přípravky a pomůcky, ruční mechanizované nářadí a jeho příslušenství. Dodržuje odpovídající a bezpečný technologický postup při výrobě.

Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace:
Vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou; dokladem o dosažení středního vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí příslušnými právními předpisy, zejména školským zákonem a vyhláškou o ukončování studia ve středních školách, v platném znění.

Dosažený stupeň vzdělání:
Střední vzdělání s výučním listem.

Ročníkový učební plán

Facebooktwitter