Strojní mechanik – zaměření ŠVP: Zámečník

Obor vzdělání: 23–51-H/01  Strojní mechanik
Školní vzdělávací program: Zámečník 

Tříletý obor vzdělání podporovaný učňovskými stipendii z rozpočtu Olomouckého kraje, vhodný pro chlapce i dívky

Uplatnění absolventa v praxi:
Tříletý nově koncipovaný obor vzdělání určený pro chlapce a děvčata se zájmem o ruční nebo strojní zhotovování, sestavování a opracování strojních součástí a strojních celků podle technické dokumentace. Absolvent školního vzdělávacího programu Zámečník je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním, tj. disponuje požadovanými vědomostmi pro výkon pracovní pozice zámečníka. Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi uměli posoudit a odstranit vzniklý problém i jakoukoliv závadu, byli schopni spolupracovat s ostatními odborníky. Během studia je seznamován se zařízením pro svařování a dle zájmu může absolvovat ve třetím ročníku svářečský kurz. Absolvent se může uplatnit v pracovních funkcích zabezpečujících kvalifikované výrobní práce strojního charakteru. Typické pracovní pozice či povolání: zámečník, montér ocelových konstrukcí, provozní zámečník, strojní zámečník, montér, svářeč.  Po absolvování závěrečných zkoušek si může absolvent zvýšit kvalifikaci na nástavbovém studiu pro absolventy tříletých oborů.

Kompetence absolventa:
Absolvent

  • samostatně zhotovuje výrobky podle příslušné dokumentace
  • používá technické normy a normy výkonové
  • umí používat adekvátní technické prostředky (stroje, nástroje, přípravky)
  • umí posoudit vlastnosti používaného materiálu
  • rozumí opravám jednoduchých strojů a zařízení
  • dovede identifikovat běžné problémy, hledat způsoby jejich řešení
  • zodpovídá za kvalitně vykonanou práci
  • umí zvolit ekonomicky výhodnější postup práce
  • ovládá zásady bezpečné práce při obsluze strojů

Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace:
Vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou; dokladem o dosažení středního vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí příslušnými právními předpisy, zejména školským zákonem a vyhláškou o ukončování studia ve středních školách, v platném znění.

Dosažený stupeň vzdělání:
Střední vzdělání s výučním listem.

Ročníkový učební plán

Facebooktwitter