Stavební provoz (denní nebo dálková forma studia)

Obor vzdělání: 36-44-L/51 Stavební provoz

Studijní obor Stavební provoz je dvouleté nástavbové studium pro absolventy tříletých učebních oborů zaměřených na stavebnictví.

Uplatnění absolventa v praxi:
Absolvent oboru vzdělání Stavební provoz se uplatní v povolání stavební technik. Je připraven projektovat pozemní stavby, řídit a kontrolovat provádění a stavební úpravy pozemních staveb. Absolvent se uplatní v technicko-hospodářských funkcích hlavně jako mistr nebo stavbyvedoucí na stavbách obytných, občanských, průmyslových i zemědělských, dále v projekci, na stavebních úřadech, ve výrobě a prodeji stavebních materiálů. Při soukromém podnikání je podmínkou výkonu daných činností autorizace v příslušném oboru působnosti. Absolvent studijního oboru Stavební provoz je připraven ke studiu na vyšších odborných školách technického směru. Je vzděláván tak, aby získal návyky a dovednosti potřebné pro celoživotní vzdělávání.

Kompetence absolventa:
Absolvent zná klasické i nové stavební materiály, stavební konstrukce a technologie. Má schopnost spojovat teorii s praxí. Pracuje samostatně a systematicky. Je schopen řídit pracovní kolektiv dle technické dokumentace a technologických postupů Uplatňuje principy ekonomiky tržního hospodářství, psychologie práce a vedení pracovního kolektivu. Dovede zhotovovat stavební výkresy a technické náčrty. Má znalost náležitostí výběrového řízení při zadávání stavebních zakázek a zna práva a povinnosti mistra, stavbyvedoucího a technického dozoru investora. . Zná běžné stavební konstrukce, dokáže posoudit únosnost a stabilitu jejich prvků. Využívá informační a komunikační technologie. Umí pracovat s kancelářskými programy. Komunikuje v běžných situacích v jednom cizím jazyce.

Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace:
Vzdělání se ukončuje maturitní zkouškou; dokladem o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce. Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a příslušným prováděcím právním předpisem.

Dosažený stupeň vzdělání:
Střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Facebooktwitter