Mechanik opravář motorových vozidel – zaměření ŠVP: Automechanik

Obor vzdělání: 23–68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel
Školní vzdělávací program: Automechanik

Tříletý obor vzdělání vhodný pro chlapce i dívky

Uplatnění absolventa v praxi:
Automechanik je kvalifikovaný pracovník schopný samostatné údržbářské, opravárenské a seřizovací práce na silničních motorových vozidlech. Získané dovednosti umožní absolventům uplatnit se ve výrobě, opravárenských provozech, servisech, stanicích technické kontroly (STK), měření emisí (ME) apod., při provádění montáže a demontáže, zajišťování oprav, údržby, seřízení a výměny dílů a funkčních částí s případnou drobnou úpravou, funkční kontroly po provedené opravě a seřízení, obsluhy diagnostických zařízení pro zjišťování závad a kontroly technického stavu vozidel, vyplňování technické dokumentace z oblasti evidence provádění servisních a opravárenských opatření, zajištění potřebného materiálu a náhradních dílů apod. Součástí vzdělání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny „T, B, C“. Po absolvování závěrečných zkoušek se mohou absolventi ucházet o přijetí do studijních oborů pro absolventy tříletých oborů.

Kompetence absolventa:
Vzdělávání je směrováno tak, že absolvent

  • zvládá přípravu a organizaci svého pracoviště
  • volí a používá vhodnou technickou dokumentaci pro daný druh a typ silničního vozidla
  • volí a používá stroje, nástroje, zařízení, běžné i speciální montážní nářadí, univerzální i speciální montážní přípravky a pomůcky, zdvihací a jiná pomocná zařízení, ruční mechanozované nářadí a jeho příslušenství
  • identifikuje příčiny závad u silničních vozidel, jejich jednotlivých agregátů a prvků s využitím běžných i speciálních měřidel, měřicích přístrojů, diagnostických prostředků a zařízení
  • dodržuje odpovídající a bezpečný technologický postup pro demontáž, opravu a montáž agregátů, vozidel a jejich částí
  • provádí seřízení a nastavení předepsaných parametrů
  • stanoví vhodný způsob údržby a ošetření a provádí jej
  • zpracovává příjmovou a následnou dokumentaci (např. průběh opravárenských úkonů, základní evidence o vykonané práci, potřeba náhrádních dílů, předávání vozidla)
  • řídí motorová vozidla skupiny „C“

Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace:
Vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou; dokladem o dosažení středního vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí příslušnými právními předpisy, zejména školským zákonem a vyhláškou o ukončování studia ve středních školách, v platném znění.

Dosažený stupeň vzdělání:
Střední vzdělání s výučním listem.

Ročníkový učební plán

Facebooktwitter